Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Absentéři v systému zdravotního pojištění

19.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Na neomluvenou nepřítomnost zaměstnance pamatuje právní úprava platná ve zdravotním pojištění, a to v ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPVZP“), kde se specifikuje postup zaměstnavatele v případě absence vykázané zaměstnanci.

Absence po celý kalendářní měsíc

     Z hlediska placení pojistného a stanovení vyměřovacího základu zaměstnance je důležité, jak dlouho tato absence trvá. Při neomluvené nepřítomnosti zaměstnance v zaměstnání po dobu celého kalendářního měsíce je vyměřovacím základem minimální mzda 8 000 Kč a celková částka pojistného pak činí 1 080 Kč. Veškeré pojistné hradí v tomto případě zaměstnanec prostřednictvím zaměstnavatele.

Absence po dobu kratší

     Jinak postupuje zaměstnavatel tehdy, pokud zaměstnanec v průběhu měsíce pracuje a současně bude mít jeden nebo více kalendářních dnů neomluvené nepřítomnosti v práci. V takovém případě je vyměřovací základ zaměstnance tvořen součtem částky zúčtovaného hrubého příjmu a částky vyměřovacího základu z titulu neomluvené nepřítomnosti v práci, vypočtené v návaznosti na počet kalendářních dnů této absence.

Příklad č. 1

Hrubý příjem zaměstnance činil v měsíci říjnu částku 20 000 Kč a zároveň byla tomuto zaměstnanci vykázána neomluvená absence v rozsahu tří kalendářních dnů.

Celková výše pojistného se vypočte následujícím způsobem:

Vyměřovací základ = dosažený příjem + [(3 : 31) × 8 000] = 20 000 + 774,19 = 20 774,19 Kč

Celková výše pojistného na zdravotní pojištění, odvedená zaměstnavatelem za měsíc říjen 2011, bude u tohoto zaměstnance po zaokrouhlení činit 2 805 Kč [(20 000 x 0,135) + (774,19 × 0,135).