Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 82 Podávání žádosti o dávky důchodového pojištění

10.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.82
§ 82 Podávání žádosti o dávky důchodového pojištění

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 82

Podávání žádosti o dávky důchodového pojištění

 1. (1) Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle § 7 písm. b) na předepsaných tiskopisech.
 2. (2) Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.
 3. (3) Žádost o dávku důchodového pojištění, na niž vznikl nárok během výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby nebo výkonu zabezpečovací detence, sepisuje s občany na předepsaných tiskopisech věznice nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence; věznice nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence předkládají žádost do 8 dnů ode dne sepsání okresní správě sociálního zabezpečení podle § 7 písm. b).
 4. (4) Žádost lze podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.
 5. (5) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně, žádá-li občan o změnu výše invalidního důchodu v důsledku změny stupně invalidity.
Komentář
Komentář
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 81 – zahájení řízení

  • § 83 – sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění

  • § 83b – přerušení a zastavení řízení

  • § 85 – prokazování některých dob

  • § 110 odst. 5 – povinnost zaměstnavatele vydávat potvrzení o vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 39 – stupně invalidity

  • § 41 odst. 3 – změna výše invalidního důchodu při změně stupně invalidity

Komentář
Komentář

Řízení o přiznání dávky důchodového pojištění se zahajuje na základě žádosti, kterou sepisuje okresní správa sociálního zabezpečení na předepsaných tiskopisech; není-li žádost takto sepsána, je třeba tento nedostatek odstranit, neboť jinak nelze přiznat dávku důchodového pojištění. Pro zahájení řízení o změně již přiznané dávky není již