Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 355 Pravděpodobný výdělek

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.355 § 355 Pravděpodobný výdělek

JUDr. Bořivoj Šubrt

Díl 3
Pravděpodobný výdělek

§ 355

  1. (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.
  2. (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Komentář
Komentář

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

    • § 357 odst. 1 – průměrný výdělek v porovnání s minimální mzdou

Komentář
Komentář

Pravděpodobný výdělek

Pravděpodobný výdělek je zvláštním způsobem zjištění průměrného výdělku. Ten je takto zjišťován, jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů. V podnikové úpravě (např. vnitřním předpisu) lze upřesnit, co se považuje za odpracovaný den pro účely posouzení, zda bylo odpracováno alespoň 21 dnů v rozhodném období – zejména jak se přistupuje k odpracovaným částem směn. Bylo by správné odpracování kratších částí směn, v nichž zaměstnanec neodpracoval celou pracovní dobu, pro tento účel sčítat, nebo je možné za odpracovaný považovat den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část směny. Zákon tuto záležitost bohužel neřeší. Stejně tak je možné, aby si zaměstnavatel stanovil bližší pravidla zjišťování pravděpodobného výdělku, neboť právní úprava je pouze rámcová.

Zákon stanoví dva způsoby zjištění pravděpodobného výdělku, a to:

  • jednak z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období (jsou-li tyto údaje za kratší dobu než 21 dnů dostatečně vypovídající),

  • jednak z hrubé mzdy nebo platu, které by zaměstnanec zřejmě dosáhl (jestliže by pracoval).

Pro účely tohoto druhého způsobu zjištění pravděpodobného výdělku zákon nově příkladmo uvádí možný postup, a to s přihlédnutím k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo s přihlédnutím ke mzdě či platu zaměstnanců, vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Jsou však možné i jiné metody, například použití naposledy zjištěného průměrného výdělku zaměstnance, jestliže vychází z nezměněných parametrů, zejména z výše sazeb jednotlivých složek mzdy či platu.

Od 1. 1. 2007

Časová hranice, při níž je nutné zjišťovat průměrný výdělek jako pravděpodobný, se od