Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

2.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak v průběhu roku účtovat o krátkodobých poskytnutých zálohách.

Č.  Text  MD  D  Poznámka 
        Krátkodobé poskytnuté zálohy se vykazují v rozvaze v položce B.II.4. 
1.  Krátkodobá poskytnutá záloha na nákup materiálu, zboží a služeb      nejedná se o zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
a) krátkodobá poskytnutá záloha z běžného účtu  314  241   
b) krátkodobá poskytnutá záloha v hotovosti  314  261   
2.  Vyúčtování krátkodobé poskytnuté zálohy       
a) vyúčtování krátkodobé poskytnuté zálohy proti závazkům vůči dodavatelům  321  314   
b) vyúčtování krátkodobé poskytnuté zálohy proti ostatním krátkodobým závazkům  378  314   
3.  Vrácení krátkodobé poskytnuté zálohy       
a) vrácení krátkodobé poskytnuté zálohy na běžný účet  241  314   
b) vrácení krátkodobé poskytnuté zálohy do pokladny  261  314   
4.  Odpis pohledávky       
a) odpis pohledávky do nákladů  557  314   
5.  Kurzové rozdíly       
a) kurzové ztráty  563  314   
b) kurzové zisky  314  663   
6.  Vyúčtování DPH u plátce daně z přidané hodnoty na základě daňového dokladu vystaveného příjemcem platby hrazené předem      podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů je plátce povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne přijetí úplaty za zdanitelné plnění – dle § 4 odst. 1 písm. a) se úplatou rozumí částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících peníze nebo hodnota poskytnutého nepeněžního plnění 
a) vyúčtování DPH proti poskytnuté záloze – uplatnění nároku na odpočet DPH plátcem DPH  343  314  Tento způsob účtování je pouze jednou z možností účtování uplatnění nároku na odpočet u poskytnutých záloh. 

*/ Položka „B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy“ obsahuje podle § 22 odst. 1 písm. d)