Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 224-226 ZP Pracovní podmínky zaměstnanců

26.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.224
§ 224–226 ZP Pracovní podmínky zaměstnanců

JUDr. Bořivoj Šubrt

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 32, § 94 odst. 2, § 247 – vstupní a některé další pracovnělékařské prohlídky

  • § 101 odst. 1 – povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci

  • § 102 odst. 1 – povinnost zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující prostředí a pracovní podmínky

  • § 102 odst. 6 – opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí

  • § 103 odst. 1 písm. a), b) a c) – zákazová, příkazová a informační pravidla dopadající na zaměstnavatele

  • § 103 odst. 1 písm. d) a e), § 106 odst. 4 písm. b) – pracovnělékařské prohlídky a očkování (jde o tzv. zvláštní očkování, nikoliv na covid 19)

  • § 106 odst. 1 až 3 – právo zaměstnance na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  • § 108 – účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  • § 109 odst. 4 – mzda a plat

  • § 145 – srážky ze mzdy

  • § 267, 268 – odpovědnost za škodu na odložených věcech

 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 4. 2013 ve znění zákona č. 74/2013 Sb. a od 1. 11. 2017 ve znění zákona č. 202/2017 Sb., který novelizoval úpravu pracovnělékařských služeb)

  • § 53 až § 60 – pracovnělékařské služby

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 92 – ukládání pokut

 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 79/2013 Sb., kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb a postup při posuzování zdravotní způsobilosti k vzdělávání a jeho průběhu a posuzování zdravotní způsobilosti k práci nebo službě (vyhláška o pracovnělékařských službách), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. (s účinností od 15. 12. 2017).

V § 224 odst. 1 ZP zákon deklaruje propojení péče o zaměstnance, konkrétně o jejich pracovní podmínky, s péčí o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), jak ji upravují příslušná ustanovení zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. (tzv. zákona o BOZP) a prováděcí předpisy k nim, a též zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcí předpisy k němu vydané, respektive další zvláštní právní předpisy. Novela zákoníku práce provedená s účinností od 1. 1. 2012 zákonem č. 365/2011 Sb. vypustila z ustanovení § 224 odst. 1 povinnost zaměstnavatele zajišťovat zřízení, údržbu a zlepšení zařízení pro zaměstnavatele a zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť – jde-li o právní povinnosti, jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, například uvedeným tzv. zákonem o BOZP a nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Vypuštěna byla též povinnost zaměstnavatelů zajišťovat vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců, neboť šlo o pouhou proklamaci, nemající povahu reálné a vynutitelné povinnosti.

V obsahu § 224 odst. 1 je uvedena povinnost zaměstnavatele zajišťovat pro zaměstnance  pracovnělékařské služby. Pracovnělékařskou službu (či služby) upravují § 53 až § 60 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Novela zákoníku práce, provedená v souvislosti s přijetím novely tohoto zákona zákonem č. 202/2017 Sb. změnila i terminologii v § 224 odst. 1 ZP, a nahradila zastaralý pojem „závodní preventivní péče” pracovnělékařskou službou.

Pro předepsané pracovnělékařské prohlídky stanovené v zákoně č. 373/2011 Sb. a v prováděcí vyhlášce č. 79/2013 Sb. je i nadále vyloučena svobodná volba lékaře. Neabsolvování stanovených pracovnělékařských prohlídek způsobuje, že se příslušná fyzická osoba považuje pro příslušnou činnost za zdravotně nezpůsobilou, což mj. znamená, že   jí nelze danou prací pověřovat. Podle přechodného ustanovení § 98 zákona č. 373/2011 Sb. bylo možné pracovnělékařské služby poskytovat podle dosavadních (byť zrušených) právních předpisů, upravujících poskytování závodní preventivní péče (konkrétně podle směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Min. zdravotnictví) nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do konce března 2013. Přechodné ustanovení umožnilo novelou zákona (byla provedena s účinností od 1. 4. 2013 zákonem č. 47/2013 Sb.) odstranit některé vady právní úpravy, zejména v rozsahu vstupních lékařských prohlídek, jednak připravit a vydat prováděcí vyhlášku, která stanoví podrobně obsah pracovnělékařských služeb, systém pracovnělékařských prohlídek a lékařských prohlídek ke vzdělání u žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, obsah žádosti o provedení lékařské prohlídky a obsah lékařského posudku. Tato vyhláška byla vydána pod č. 79/2013 Sb., a to s účinností od 3. 4. 2013. Její významná novela byla provedena s účinností od 15. 12. 2017 vyhláškou č. 436/2017 Sb.

Bez ohledu na uvedený zákon se při pracovnělékařských prohlídkách i nadále postupuje podle zvláštních právních předpisů pro některé činnosti. Například u řidičů z povolání podle § 87 zákona č. 361/2000 Sb. nebo zaměstnanců v drážní dopravě podle vyhlášky č. 101/1995 Sb. To se též týká lékařských prohlídek mladistvých podle § 247 ZPLékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci se však ve všech případech od 1. 4. 2012 vydávají podle zákona č. 373/2011 Sb. (§ 41 až § 52).

Zaměstnanecké benefity

V § 224 odst. 2 ZP se stanovuje možnost poskytnutí odměn zejména při životním nebo pracovním jubileu (text ustanovení do 31. 12. 2011 uváděl odměny při dovršení 50 let věku), dále při odchodu do důchodu a za pomoc při různých mimořádných událostech (jestliže ta nemá povahu práce zaměstnance, ale jeho dobrovolné aktivity). Zařazení těchto demonstrativně uvedených možností do zákona souvisí s odměňováním zaměstnanců za práci. Tím, že jde o právní úpravu v rámci péče o zaměstnance, je deklarováno, že se nejedná o mzdu či plat jako o plnění za vykonanou práci, ale o benefity nemzdové povahy, poskytované v souvislosti se