Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 202 Výkon občanské povinnosti

21.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.202
§ 202 Výkon občanské povinnosti

JUDr. Petr Bukovjan

§ 202

Výkon občanské povinnosti

O výkon občanských povinností jde zejména u svědků, tlumočníků, soudních znalců a jiných osob předvolaných k jednání u soudu, správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, při poskytnutí první pomoci, při opatřeních proti infekčnímu onemocnění, při poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, při živelních událostech, nebo v obdobných mimořádných případech a dále v případech, kdy je fyzická osoba povinna podle právních předpisů osobní pomoc poskytnout.

Komentář

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 200 – úvodní ustanovení k překážkám v práci z důvodu obecného zájmu

  • § 206 – společná ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

  • § 18 – povinnost každého poskytnout osobní pomoc při zdolávání požárů

  • § 29 odst. 1 písm. f) – náhrada ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v souvislosti se zásahem, cvičením nebo odbornou přípravou

 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění

  • § 25 odst. 2 písm. b) – povinnost fyzické osoby poskytnout osobní pomoc při mimořádné události a v té souvislosti při likvidačních nebo záchranných pracích

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

  • § 126 odst. 1 – povinnost fyzické osoby dostavit se na předvolání k soudu a vypovídat jako svědek

  • § 127 – dokazování prostřednictvím znaleckého posudku znalce

  • § 139 odst. 1 a 2 – právo svědka na svědečné a znalce na znalečné

 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění

  • § 97 – povinnost svědčit

  • § 104 – svědečné

  • § 105 – přibrání znalce

  • § 111 – znalečné

Komentář

Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci také k výkonu občanských povinností. Jak vyplývá ze samotného názvu tohoto druhu překážek v práci z důvodu obecného zájmu, jde o situace, v nichž je zaměstnanci uložena povinnost jiným právním předpisem jako občanovi, jejíž nesplnění by mohlo vést k postihu zaměstnance (občana). Zákoník práce přitom demonstrativním výčtem uvádí, ve kterých případech lze hovořit o výkonu občanské povinnosti především. Některé z nich jsou rozebrány níže.

V souvislosti s pracovním volnem při výkonu občanských povinností zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele nepřísluší. Případnou náhradu ušlého výdělku řeší zvláštní právní předpisy. I ve vztahu k překážkám v práci z důvodu výkonu občanských povinností platí povinnost zaměstnance překážku v práci zaměstnavateli včas oznámit (požádat o pracovní volno) a prokázat její existenci (zpravidla písemností od příslušného orgánu).

Svědci

Povinnost svědčit, a tedy uvést všechny potřebné okolnosti, je spojena především s občanskoprávním nebo trestním řízením. Podle občanského soudního řádu "každá fyzická osoba, která není účastníkem řízení, je povinna dostavit se na předvolání k soudu a vypovídat jako svědek“. Obdobně trestní