Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 200 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

18.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.200 § 200 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

Mgr. Lenka Pavelková

Díl 2
Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

§ 200

Zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech nepřísluší, není-li dále v tomto zákoně stanoveno jinak, nebo není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak. Zvláštní právní předpisy upravující překážky v práci z důvodu obecného zájmu tím nejsou dotčeny.

Komentář
Komentář

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 22-29 – kolektivní smlouva

  • § 38 – povinnosti vyplývající z pracovního poměru

  • § 47 – nástup do práce po odpadnutí překážky v práci

  • § 53, 54 – zákaz výpovědi z pracovního poměru

  • § 206 – společná ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance

  • § 301 písm. b) – povinnost využívat pracovní dobu

  • § 305 – vnitřní předpis

Komentář
Komentář

Vedle důležitých osobních překážek v práci tvoří další samostatnou skupinu překážek na straně zaměstnance překážky v práci z důvodu obecného zájmu.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, samozřejmě pouze tehdy, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Je nezbytné vycházet z toho, že vždy jde o překážku v práci a nikoliv o volno, které by mělo sloužit jiným účelům.

Náhrada mzdy nebo platu

Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech nepřísluší, není-li dále v tomto zákoně stanoveno jinak nebo není-li dohodnuto jinak. Tím je vyjádřen obecný princip, že je-li zaměstnanec v době, kdy má vykonávat sjednanou práci pro zaměstnavatele, výjimečně uvolněn k výkonu činnosti pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu, nelze po zaměstnavateli – až na výjimky stanovené v tomto zákoníku – spravedlivě požadovat, aby ze svého nesl náklady na