Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 198 Společné ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené

18.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.198
§ 198 Společné ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené

Mgr. Lenka Pavelková

§ 198

Společné ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené

 1. Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.
 2. Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem mateřská nebo rodičovská dovolená; její nevyčerpaná část přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
 3. Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane starat o dítě, a dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů, nepřísluší mateřská nebo rodičovská dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečují.
 4. Jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené, přísluší mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku.

Komentář

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 22-29 – kolektivní smlouva

  • § 34b odst. 1 – právo zaměstnance na přidělování práce stanovené týdenní pracovní doby

  • § 38 – povinnosti vyplývající z pracovního poměru

  • § 47 – nástup do práce po skončení mateřské dovolené

  • § 53, 54 – zákaz výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru

  • § 191 – důležité osobní překážky v práci

  • § 216 odst. 2 – posuzování mateřské a rodičovské dovolené jako doby konání práce pro účely dovolené

  • § 217 odst. 5 – povinnost zaměstnavatele určit zaměstnanci a zaměstnankyni na jejich žádost dovolenou bezprostředně po skončení mateřské (rodičovské) dovolené

  • § 218 odst. 4 – určení nevyčerpané části dovolené z důvodu čerpání rodičovské dovolené po skončení rodičovské dovolené

  • § 219 odst. 2 – přerušení dovolené nástupem mateřské dovolené

  • § 301 písm. b) – využívání pracovní doby

  • § 305 – vnitřní předpis

 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

Komentář

V souladu se směrnicí Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice Rady 96/34/ES se zakotvuje klíčový princip rodičovské dovolené – tuto dovolenou mohou čerpat jak každý z rodičů zvlášť, tak oba současně. Jde o individuální právo každého z rodičů, a to bez ohledu na skutečnost, zda pracují u stejného zaměstnavatele, nebo odlišných zaměstnavatelů. Úprava má umožnit oběma rodičům, aby sladili péči o dítě a pracovní a profesní růst tak, jak jim to oběma vyhovuje. Rovněž se touto úpravou odstraňuje nerovné zacházení se zaměstnanci z hlediska zaměstnanců (mužů a žen) s povinností k rodině.

Zákon rovněž řeší situace, kdy se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestanou o dítě starat a situaci při úmrtí dítěte.

V § 198 bylo novelou zákoníku práce od 1. 1. 2012 pouze provedeno zpřesnění pojmu "přísluší“, aby