Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2000
o krajích
(krajské zřízení)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
273/2001 Sb.
(k 2.8.2001)
mění § 78 odst. 2
320/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
v § 2 doplňuje odst. 3
450/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění § 17, § 36 a název nadpisu v hlavě sedmé
231/2002 Sb.
(k 4.6.2002)
mění § 17 odst. 3, v § 36 ruší odstavce 2 až 4 (body 26 a 79)
231/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, celkem 172 novelizačních bodů
nález ÚS
404/2002 Sb.
(k 6.9.2002)
ruší § 19 odst. 1
ÚZ 3/2003 Sb.
 
 
229/2003 Sb.
(k 31.7.2003)
doplňuje nový § 97a
216/2004 Sb.
(k 28.4.2004)
v § 5 slovo „prapor” nahrazuje slovem „vlajka” a doplňuje odst. 4
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 36 odst. 1 mění písm. k)
421/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
v § 20 mění odst. 1, 3 a ruší odst. 4, v 80a doplňuje větu
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
mění poznámku č. 2), ruší § 71
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 46 odst. 3 ruší písm. b),
v § 47 ruší slova „a další odměna”, ruší § 49, v § 98 nahrazuje slova
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 15 odst. 2, v § 61 odst. 3 ruší písm. f)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší v § 35 odst. 2 písm. e) a v § 59 odst. 1 vkládá písm. n)
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
před nabytím účinnosti zákona byla novelizační ustanovení zrušena
234/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá v § 8 odst. 9; mění v § 30 písm. b), § 64b odst. 1, § 67 odst. 1 písm. e), § 69 odst. 2 písm. b), § 69a, hlavu VI a VII; ruší hlavu IX
nová přechodná ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 48 mění odst. 2 a vkládá odst. 3; nové přechodné ustanovení
298/2008 Sb.
(k 19.8.2008)
mění § 39 odst. 1 a 3, § 45 odst. 1 a 2, § 50 odst. 2 a 3, § 64b; vkládá nový § 60a
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 48 odst. 3 nahrazuje slova
477/2008 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 66 a § 94 odst. 1
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 85 odst. 5, § 88 odst. 4 a ruší v 89 odst. 5
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 48 odst. 3
118/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 12 odst. 2 a § 35 odst. 2
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 20 odst. 1
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 48 odst. 3; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
246/2011 Sb.
(k 14.9.2011)
mění § 39 odst. 3 a § 42
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 48 odst. 3; nová přechodná ustanovení
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 20 odst. 1
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nový § 94a
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 17 odst. 1, § 35 odst. 2, § 59 odst. 1; nové přechodné ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 67, § 86, § 87, § 88; ruší § 89
24/2015 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 36 písm. c), § 59 odst. 2 písm. a) a § 78 odst. 4 písm. c)
298/2015 Sb.
(k 25.11.2015)
mění § 35 odst. 2 písm. d)
106/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění, celkem 15 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 32, § 35, § 46 až 56, § 98; vkládá § 56a; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší v hlavě I díl 3; mění § 35 odst. 2 písm. m) a § 67 odst. 1 písm. b)
257/2017 Sb.
(k 2.9.2017)
mění § 17 odst. 1
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 47 odst. 7; nové přechodné ustanovení
263/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 47 odst. 1
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 8, § 18, § 29, § 31 a § 85
251/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 35 odst. 2
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 94a
330/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 47 odst. 6
nález ÚS
160/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší ustanovení § 48 odst. 1 a § 98
418/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění celkem 58 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1
Postavení krajů a jejich orgánů
§ 1
(1)  Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.
(2)  Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(3)  Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje (dále jen „zastupitelstvo”); dalšími orgány kraje jsou rada kraje (dále jen „rada”), hejtman kraje (dále jen „hejtman”) a krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje (dále jen „zvláštní orgán”) zřízený podle zákona.
(4)  Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.
§ 2
(1)  Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost”). Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem.
(2)  Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům kraje, vykonávají orgány kraje jako svou přenesenou působnost (§ 29 a 30). Kraj je při výkonu státní správy správním obvodem. Kraj je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti.
(3)  Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný zájem.
(4)  Kraj zajišťuje výkon finanční kontroly podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů a podle zvláštního právního předpisu.1)
§ 3
(zrušen 231/2002 Sb.)
§ 4
Pokud zvláštní zákon upravuje působnost krajů a nestanoví, že jde o přenesenou působnost, platí, že jde vždy o činnosti patřící do samostatné působnosti krajů.
§ 5
(1)  Kraj může mít znak a vlajku.
(2)  Předseda Poslanecké sněmovny může kraji, který nemá znak nebo vlajka, na jeho návrh znak nebo vlajku udělit.
(3)  Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost kraje změnit znak nebo vlajku kraje.
(4)  Kraje a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho souhlas.
Díl 2
Obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje
§ 6
Obecně závaznou vyhláškou kraje vydanou zastupitelstvem v mezích jeho samostatné působnosti lze ukládat povinnosti fyzickým a právnickým osobám, jen stanoví-li tak zákon.
§ 7
Na základě a v mezích zákona rada vydává právní předpisy v přenesené působnosti, je-li k tomu kraj zákonem zmocněn; tyto právní předpisy se nazývají nařízení kraje.
§ 8
(1)  Obecně závazné vyhlášky kraje musí být v souladu se zákony a nařízení kraje musí být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními úřady.
(2)  Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení kraje (dále jen „právní předpis kraje”) a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů kraje stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů37) .
§ 9
(zrušen zák. č. 231/2002 Sb.)
§ 10
(zrušen zák. č. 231/2002 Sb.)
Díl 3
(zrušen zák. č. 183/2017 Sb. k 1.7.2017)
Díl 4
Občané kraje
§ 12
(1)  Občanem kraje je fyzická osoba, která je státním občanem České