Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 119 Naturální mzda

26.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.119 § 119 Naturální mzda

Ing. Ivan Tomší

§ 119

Naturální mzda

  1. Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých, a to v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplatit v penězích mzdu nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy (§ 111) nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy (§ 112).

  2. Jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky, s výjimkou lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek, výkony, práce nebo služby.

  3. Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala ceně, kterou zaměstnavatel účtuje za srovnatelné výrobky, výkony, práce nebo služby ostatním odběratelům 42) , obvyklé ceně 43) , nebo částce, o kterou je úhrada zaměstnance za výrobky, výkony, práce nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem nižší než obvyklá cena.

Komentář
Komentář

  • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění

  • Zákon č. 121/2000 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění

Komentář
Komentář

Plnění peněžité hodnoty naturální formou poskytované zaměstnanci za práci podle § 109 zákoníku práce je svým charakterem mzda stejná jako mzda vyplacená v penězích.

Základním rozlišovacím hlediskem pro posuzování různých naturálních plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci (stejně jako u peněžních plnění a jiných plnění peněžité hodnoty) je podle tohoto ustanovení skutečnost, zda se poskytují za vykonanou práci či nikoliv. Naturální mzda není ničím jiným než jinou formou hodnoty poskytované zaměstnanci za vykonanou práci a jako taková je samozřejmou součástí (v korunovém vyjádření) hrubé mzdy zaměstnance.

Z ustanovení o naturální mzdě vyplývá, že zaměstnanci přísluší bez ohledu na výši naturální mzdy nebo na jiné mzdové podmínky, mzda v penězích nejméně ve výši minimální mzdy nebo nejnižší úrovně zaručené mzdy, pokud se u zaměstnavatele