Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

117/2001 Sb., Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění účinném k 28.6.2022

č. 117/2001 Sb., Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění účinném k 28.6.2022
ZÁKON
ze dne 28. února 2001
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 5 odst. 4 písm. b) nahrazuje slova
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 5 odst. 1 písm. b) bod 2; vkládá v § 5 odst. 4 písm. c) a § 5a
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 5 odst. 1 písm. b)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 25 odst. 6
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5a
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
120/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění, celkem 44 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 27 a vkládá § 27a
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 2 písm. a)m § 14 odst. 2 a § 27a odst. 2 písm. i)
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 5 odst. 4 písm. b)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 25a a § 25b
287/2018 Sb.
(k 1.2.2019)
mění § 5a odst. 2
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 27a
130/2022 Sb.
(k 28.6.2022)
mění § 5a odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VEŘEJNÉ SBÍRKY
§ 1
(1)  Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí (dále jen „sbírka”). Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba.
(2)  Sbírku není možné pořádat k účelu, který je v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých.
(3)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  hrubým výtěžkem sbírky veškeré peněžní příspěvky (dále jen „příspěvek”) získané sbírkou, včetně úroků z vkladů příspěvků na bankovní účet,
b)  náklady spojenými s konáním sbírky skutečně vynaložené náklady na její technické a organizační zajištění, zejména na založení a vedení bankovního účtu, vytištění sběracích listin nebo zajištění sběracích pokladniček (dále jen „pokladnička”) a na propagaci sbírky,
c)  čistým výtěžkem sbírky částka získaná odečtením nákladů spojených s konáním sbírky od hrubého výtěžku sbírky.
§ 2
Za sbírku se nepovažuje
a)  shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo politická hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí, jakož i odborové organizace, registrované podle zvláštních právních předpisů,1) mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů,
b)  shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu,2) k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.
§ 2a
Sbírku lze konat na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Sbírku na dobu určitou lze konat nejdéle po dobu 3 let ode dne oznámení sbírky.
§ 3
(1)  Sbírku může konat obec nebo kraj, v hlavním městě Praze rovněž městská část, nebo jiná právnická osoba (dále jen „právnická osoba”).
(2)  Právnická osoba, nejde-li o obec nebo kraj nebo v hlavním městě Praze městskou část, může konat sbírku v případě, že má na území České republiky sídlo, nebo, jde-li o právnickou osobu, jejíž sídlo je na území jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, má-li na území České republiky umístěnou organizační složku.
§ 4
(1)  Právnická osoba, která hodlá sbírku konat, je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu příslušnému podle sídla právnické osoby, v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „příslušný krajský úřad”). Jsou-li splněny náležitosti oznámení o konání sbírky (dále jen „oznámení”) uvedené v § 5 odst. 1 až 4 a neshledá-li příslušný krajský úřad důvody pro to, že sbírku nelze konat