Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 109 ZNP - Uplatňování nároku na výplatu dávek

28.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5.109
§ 109 ZNP – Uplatňování nároku na výplatu dávek

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 60 a § 61 odst. 1 písm. e) a odst. 2 až 5 – rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti

  • § 67 – posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství

  • § 67a – posuzování zdravotního stavu pro účely otcovské

  • § 68 odst. 4 – rozhodnutí ve věcech ošetřovného

  • § 72b–72e – posuzování potřeby dlouhodobé péče

  • § 73 – posuzování zdravotního stavu pro účely vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

  • § 84 odst. 2 písm. n) – poskytování předepsaných tiskopisů ÚSSZ

  • § 85 písm. f) – vydávání předepsaných tiskopisů

  • § 97 – podávání žádostí o dávky u zaměstnavatelů

  • § 105 odst. 2 – zasílání tiskopisů o karanténě orgány ochrany veřejného zdraví

  • § 108 – příslušnost k výplatě dávek

  • § 109a – předávání dokladů k výplatě dávek po skončení zaměstnání

  • § 110 – způsob výplaty dávek

  • § 145 odst. 2 – zahájení řízení o dávku

  • § 153 – zkrácené řízení

  • § 162 – elektronické podání


Komentář
Komentář

Dávky nemocenského pojištění se vyplácejí na základě žádosti, která se, s výjimkou nemocenského, v případě zaměstnanců uplatňuje u zaměstnavatele (srov. § 97; zaměstnavatel by měl zkontrolovat, zda je žádost o dávku řádně vyplněná a zda je také podepsána žadatelem). Zaměstnavatel pak žádost o dávku (s výjimkou nemocenského), popřípadě s dalšími doklady, předává v elektronické podobě ÚSSZ.

V odstavcích 3 až 9 je stanoven způsob uplatňování nároků na výplatu jednotlivých dávek; nároky na výplatu dávek se uplatňují na předepsaných tiskopisech a dále příslušnými stanovenými doklady, jimiž se dokládají či osvědčují určité skutečnosti (pro některé tyto další doklady je rovněž předepsán tiskopis). K těmto dokladům zaměstnavatel ještě připojuje tiskopis s údaji o vyměřovacích základech a vyloučených dnech (tento tiskopis vyplňuje zaměstnavatel).

Zvláštní úprava platí pro žádost o nemocenské (odstavec 1 písm. a)), kdy se za tuto žádost považuje rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,