Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 104e Soudní přezkum

8.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.104005
§ 104e Soudní přezkum

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 104e

Soudní přezkum

Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o

 1. povolení nebo nepovolení splátek pojistného a penále, 21)

 2. (zrušeno nálezem ÚS vydaného pod č. 177/2011 Sb.).

Komentář
Komentář
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 20a – splátkový režim

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 104a – předmět řízení

  • § 104c – rozhodování

 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Komentář
Komentář

Ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti rozhodují v prvním stupni okresní správy sociálního zabezpečení; proti rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení lze podat odvolání podle správního řádu, o němž rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení.

Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení lze podat žalobu ke krajskému soudu podle soudního řádu správního, s výjimkou rozhodnutí o povolení nebo nepovolení splátek pojistného a penále. V případech rozhodnutí o povolení nebo nepovolení splátek dlužného pojistného a penále podle § 20a odst. 1 a 2 ZPSZ je rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení vydané o odvolání proti rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení