Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zvířata jako investiční majetek

27.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.5
Zvířata jako investiční majetek

Blažena Petrlíková

Úvodem

S případy účtování o zvířatech se lze nejčastěji setkat v zemědělské výrobě. O zvířatech ale účtují i ti, kteří se zabývají plemenitbou zvířat, chovem pro okrasné nebo výzkumné účely, o zvířatech účtují například myslivecká sdružení, organizace se zaměřením na ochranu přírody o ochranu zvířat. Zvířata mohou mít v majetku třeba i ti, kteří provádějí výcvik vodicích psů pro slepce, psů pro potřeby policie, celní služby apod.

Podle pokynu Generálního finančního ředitelství D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněném ve Finančním zpravodaji pod čj. 32320/11-31 se zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lese a na vodních plochách, s odvoláním na § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zemědělství“), rozumí mj. též:

  • živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

  • produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b).

Třídění zvířat v účetnictví

Z pohledu účetnictví a daní se rozlišují zvířata ve dvou kategoriích. Zvířata náležející do kategorie dlouhodobého hmotného majetku a zvířata evidovaná jako zásoby.

Vyhláška č. 504/2002 Sb. vymezuje v § 8 položku rozvahy takto: "A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata“ obsahuje bez ohledu na výši ocenění plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus; podle rozhodnutí účetní jednotky sem patří též zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, například muflonů, daňků, jelenů a pštrosů. Položka obsahuje též koně, například tažné a dostihové, a dále osly, muly a mezky.

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou tedy zvířata bez ohledu na výši jejich ocenění. Rozhodujícím kritériem je účel chovu (zejména plemenitba, hospodářské využití), druh zvířete, jeho způsobilost k množení a také předem uvažovaná doba, po kterou má být zvíře ve vlastnictví chovatele. Zvířata zařazená do položky "A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata“ jsou účtována s pomocí účtové skupiny 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný.

Odpisování zvířat – účetní odpisy

Při odpisování zvířat v základním stádu (zvířat zařazených jako dlouhodobý hmotný majetek) postupuje NO podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů č. 401 až 413.

Zvířata s ohledem na jejich život a způsoby chovné péče v průběhu existence v účetní jednotce jsou dosti specifickou kategorií majetku. Odpisový plán v účetnictví by měl pravdivě a věrně zobrazovat míru zejména fyzického stárnutí chovaných zvířat. Při tvorbě odpisových plánů je proto nutné též přihlížet k zásadám stanoveným v příslušných zvláštních právních předpisech (předpisy k zootechnickým postupům a k veterinární péči). Jako určitý metodický návod při zjišťování odpisů zvířat, která bez ohledu na výši ocenění jsou zařazena do kategorie dlouhodobého hmotného majetku, je možné využít postupy uplatňované pro účely zjišťování základu daně z příjmů (daňové odpisy).

Stanovení účetních odpisů investičního majetku (tj. zvířat základního stáda) je plně v pravomoci účetní jednotky. Způsoby odpisování investičního majetku účetními odpisy vymezuje účetní jednotka v odpisovém plánu, tj. vnitřní směrnici. Ve směrnici jsou stanoveny metody odpisování pro jednotlivé druhy majetku (druhy zvířat zařazených v základním stádu), sazby odpisů a doba odpisování. Směrnice může obsahovat i způsoby stanovení vstupní ceny (tj. účetní ceny použité jako základ pro odpisování zvířat základního stáda).

Při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat se odpisy stanoví podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu při vyřazení ze stáda – brakaci, to je čitatele, a předpokládaného počtu let v chovu základního stáda, to je jmenovatele (viz § 38 odst. 4. vyhlášky č. 504/2002 Sb.).

Vzorec výpočtu odpisů

   
pořizovací cena – předpokládaná tržba při vyřazení
Odpis za rok = _____________________________________________
předpokládaný počet let chovu v základním stádu

Vyhláška neuvádí, zda je stanovená metoda odpisování jediná, kterou může účetní jednotka použít. Pro informaci uvádíme některé v praxi dříve používané metody pro odpisování dlouhodobého hmotného majetku. Účetní jednotka by měla zvolit takovou metodu odpisování, která věrně zobrazuje úbytek hodnoty zvířete během jeho existence v NO.

České účetní standardy, resp. standard č. 409 v čl. 6. odst. 6. 4 stanoví, že při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat lze postupovat tak, že se účetní odpisy vyjádří podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu při brakaci (čitatel) a předpokládaného počtu let chovu základního stáda (jmenovatel). Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odpisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odpisovat skupinově (viz níže – daňové odpisy).

V praxi se někdy používají též lineární odpisy nebo degresivní odpisy (zrychlené), metody odpisování podle produkce zvířat nebo metoda odpisování podle výkonu zvířete aj.

  1. Lineární odpisy

Výpočet je snadný a jednoduchý, v každém období se odpisuje stejná částka až do výše vstupní ceny zvířete.

Například:

Vstupní cena zvířete je 45 000 Kč, doba jeho životnosti (tj. schopnosti ze zoologického hlediska setrvat v chovném stádu) je 4 roky.

Sazbu stanovíme následujícím výpočtem:

45 000 : 4 = 11 250

11 250 : (45 000 : 100) = 25 %

Účetní odpisy zvířete budou činit každý rok 45 000 x 0,25 = 11 250 Kč

  1. 2. Degresivní odpisy

Stupňovité odpisy – metoda spočívá v rozdělení doby odpisování do několika částí, kdy v počátečních fázích dochází k rychlejšímu opotřebení zvířete, např. z důvodu intenzity využití k práci v potahu, v závěru jeho života dokonce vyřazeno ze základního stáda.

Například:

Vstupní cena zvířete je 45 000 Kč, doba jeho životnosti (tj. schopnosti ze zoologického hlediska setrvat v chovném stádu) je 4 roky.

   
1. rok sazba 35 % odpis 15 750 Kč zůstatková cena 29 250
2. rok sazba 35 % odpis 15 750 Kč zůstatková cena 13 500
3. rok sazba 15 % odpis 6 750 Kč zůstatková cena 6 750
4. rok sazba 15 % odpis 6 750 Kč zůstatková cena 0
-----------------------------------------------------------------------------------------
celkem: 100 % 45 000 Kč

Oprávky vykazují NNO v aktivech rozvahy v záporné hodnotě v položce "A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům. Náklady na odpisy se účtují v účtové skupině 55 – Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek.

Odpisování zvířat – daňové odpisy

Odpisování majetku pro účely daně z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zejména v ustanovení § 26 a násl. Výklad a doplňující informace k problematice odpisování zvířat zařazených do kategorie dlouhodobého hmotného majetku jsou obsaženy též v pokynu D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpisy dospělých zvířat a jejich skupin se stanoví

  1. jednotlivě za každé zvíře při individuální evidenci zvířat a u tažných zvířat, dostihových a plemenných koní. Vstupní cenou je buď průměrná účetní cena za jeden kus, nebo cena stanovená poplatníkem ve vztahu k plemenné hodnotě, popřípadě ke stáří zvířete, a to v rámci celkové účetní hodnoty stáda,

  2. skupinově podle jednotlivých druhů zvířat při skupinové evidenci zvířat, s výjimkou tažných zvířat, dostihových a plemenných koní. Přitom vstupní cenou je při zahájení odpisování úhrn pořizovacích cen jednotlivých druhů zvířat zjištěný z účetnictví k poslednímu dni předcházejícího zdaňovacího období (případně k datu zahájení činnosti). Při skupinovém odpisování lze odpisovat pouze rovnoměrně [§ 31 odst. 1 písm. a] zákona). Roční odpis lze při skupinové evidenci zvířat stanovit např. takto:

    • V prvním roce odpisování (odpisová skupina 1), podle vzorce

     
P x 20V x 10(KS – P) x 20