Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zúčtování daně z příjmů právnických osob

11.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.5.1
Zúčtování daně z příjmů právnických osob

Ing. Olga Hanzlová

Účtování o DPPO

Poplatník daně z příjmů, který je právnická osoba, je povinen si daň sám vypočítat a v termínu předložit na místně příslušný finanční úřad daňové přiznání. Ke dni řádné účetní závěrky však musí být daňová povinnost zaúčtována jako provozní náklad za končící účetní období, které je současně zdaňovaným obdobím. Pro vyjádření daňového závazku se v nákladech použije účet 591 – Daň z příjmů. Závazek se promítne do stavu účtu 341 – Daň z příjmů. Jestliže poplatník platil zálohy na daň z příjmů, které jsou nižší než konečná daňová povinnost, bude zůstatek účtu 341 pasivní. V opačném případě, když zálohy budou vyšší než předpis daňové povinnosti, použije se v rozvaze v aktivech položka B.II.17, protože vznikl nárok na vrácení části daně. Teprve na základě daňového přiznání se zjistí skutečná výše daňové povinnosti, avšak nejdříve k 31. březnu následujícího roku. Jestliže vzniknou rozdíly oproti částkám zaúčtovaným na konci předcházejícího roku, doplní se stav na účtu 341 – Daň z příjmů souvztažným zápisem na účet 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů. Na tomto účtu je možné účtovat i snížení původně vypočtené daňové povinnosti, a to na straně Dal. Tím nedochází k porušení pravidla, které se stanoví v § 69 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění, že se náhrady nákladů minulých období účtují do výnosů běžného účetního období.

Příklad vypořádání daně z příjmů na základě přiznání k dani z příjmů

Tab. 1 – Výkaz zisku a ztráty v Kč

                                 
Výkaz zisku a ztráty Hlavní činnost Hospodářská
činnost
Náklady:
501 – Spotřeba materiálu 358 600 45 890
502 – Spotřeba energie 868 920 156 520
504 – Prodané zboží38 860
511 – Opravy a udržování 1 356 905 33 600
512 – Cestovné 12 680
513 – Náklady na reprezentaci 12 800
518 – Ostatní služby 956 823 24 200
521 – Mzdové náklady 11 860 500 898 200
524 – Zákonné sociální pojištění 3 083 730 233 532
527 – Zákonné sociální náklady 237 210 17 964
549 – Ostatní náklady z činnosti 68 920
551 – Odpisy dlouhodobého majetku 789 564 35 800
Náklady celkem 19 606 652 1 484 566
Výnosy:
602 – Výnosy z prodeje služeb 2 568 900 1 899 210
604 – Výnosy z prodaného zboží45 680
648 – Čerpání fondů 125 680
649 – Ostatní výnosy z činnosti 168 200
662 – Úroky 1 250
671 – Výnosy z nároků na prostředky SR 12 350 000
672 – Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 4 300 400
Výnosy celkem 19 514 430 1 944 890
Výsledek hospodaření před zdaněním -92 222 460 324
591 – Daň z příjmů */30 400
595 – Dodatečné odvody daně z příjmů

Tab. 2 - Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Č. Název položky Vyplní poplatník v Kč
10 Výsledek hospodaření ke dni 31. 12. 368 102

K výsledku hospodaření, který je základ daně, se připočítá hodnota řádku 40: