Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpětné přiznání nebo úprava výše důchodu a jejich změny od 1. Ledna 2009

5.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Dlouhou dobu (tj. již před 1. lednem 1996, kdy nabyl účinnosti zákon č. 155/1995 Sb., dále jen „ZDP“) platilo a dosud platí, že důchod lze přiznat nebo jeho výplatu zařídit anebo jeho výši upravit - v zásadě - až (nebo „nejdříve“) tři roky nazpět od určité skutečnosti. Ust. § 55 odst. 2 věty první ZDP tuto myšlenku formuluje jako prekluzi neboli „zánik nároku v minulosti uplynutím času“ a stanoví tříletou prekluzivní lhůtu. Ust. § 56 odst. 1 písm. b) ZDP počítá tuto lhůtu „nazpět“ od uplatnění nároku na důchod nebo na jeho zvýšení, anebo od zjištění, že důchod byl přiznán nebo je vyplácen v nesprávné nižší částce či že byl neprávem odepřen nebo přiznán od pozdějšího data, než správně náleží. Ust. § 55 odst. 2 věty druhé a třetí pak udávají výčet situací, kdy tříletá prekluzivní lhůta neplyne, tj.:

  1. po dobu řízení o důchodu,

  2. po dobu řízení o prohlášení osoby za mrtvou, jde-li o nárok na výplatu vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu po této osobě,

  3. po dobu, po kterou osobě, která musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven,

  4. po dobu, po kterou trvalo řízení o neplatnosti skončení právního vztahu zakládajícího účast na důchodovém pojištění.

     Tato tříletá „možnost zpětného přiznání důchodu“ bývá někdy nepřesně chápána jako možnost „obejití“ ust. § 37 odst. 1 ZDP dotazem: „Mohu požádat o přiznání starobního důchodu tři roky nazpět, když přesluhuji?“ a dotazující bývají často zklamáni odpovědí: „Ano, ale Vám jde asi hlavně o přiznání výplaty. pak máte naději na kladné vyřízení jen v případě, že Váš pracovní poměr byl v oné „zpětné tříleté“ lhůtě vždy sjednán na dobu určitou nepřesahující jeden rok.“ Jiný postup by byl totiž samozřejmě nerovným posuzováním stejné situace jen z pohledu času: je-li uvedená podmínka vyžadována pro výplatu do budoucnosti, je nutné ji vyžadovat i v případě výplaty zpětné.

     Na tomto principu ani právní úprava s účinností od 1. ledna 2009 nic nemění; mění pouze délku této prekluzivní lhůty, a to dvojím způsobem. Jakási „obecná“