Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Znáte odpověď?

24.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Jak je to s povinností a daňovým posouzením u zaměstnance a zaměstnavatele u pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání?

  1. Kvůli odkladu účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se v roce 2013 pojistné neplatí.

  2. I nadále se postupuje podle již zrušeného zákoníku práce a prováděcí vyhlášky z roku 1993.

  3. Pojistné je daňovým výdajem zaměstnavatele a zdanitelným příjmem zaměstnance.

Řešení

Povinnost platit pojistné z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání předepisuje zaměstnavatelům přechodné ustanovení § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odkazem na § 205d „starého“ zákoníku práce č. 65/1965 Sb., a na vyhlášku č. 125/1993 Sb. A to až do nabytí účinnosti již schváleného zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, jehož účinnost byla již opakovaně odložena, prozatím až do 1. ledna 2015.

V návaznosti na tuto zákonnou povinnost zaměstnavatele se jedná o jeho daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) ZDP, kde se obecně hovoří o výdajích, k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů.

Toto pojištění kryje odpovědnost zaměstnavatele (firmy) a nikoli zaměstnance, takže se již z principu nemůže jednat o nepeněžní příjem ze závislé činnosti, proto jej není třeba speciálně osvobozovat od zdanění. A nejde ani o „povinné pojistné“, které by ve smyslu § 6 odst. 13 a § 38h odst. 1 písm. b) ZDP zaměstnancům zvyšovalo daňový základ, protože tato „superhrubá povinnost“ se týká pouze sociálního a zdravotního pojištění.

Správně je tudíž pouze odpověď b), která uvádí, že se u pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání i nadále postupuje podle již zrušeného zákoníku práce a prováděcí vyhlášky z roku 1993. Povinností zaměstnavatele je tedy i v roce 2013 toto pojistné hradit, přičemž se jedná o jeho daňový výdaj, který se nijak nepromítá zaměstnancům do zdanění ani pojistného.

Otázka č. 2

Vrcholoví manažeři mají možnost využít bonusového programu, v jehož rámci mohou nakoupit určitý počet zaměstnaneckých akcií dané firmy, a to za cenu, za níž se obchodovaly v době jejich příchodu do firmy. Jaké je daňové posouzení tohoto zvýhodněného nákupu zaměstnaneckých akcií z pohledu dotyčného manažera?

  1. Sleva z aktuální ceny obvyklé je zdanitelným příjmem v okamžiku tohoto nákupu.

  2. Celá aktuální cena obvyklá je zdanitelným příjmem v okamžiku tohoto nákupu.

  3. Sleva z ceny obvyklé je zdanitelným příjmem až při dalším prodeji akcií manažerem.

Řešení

S účinností již od 1. 1. 2001 byly v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále také jen „ObchZ“), zrušeny jako zvláštní druh akcií tzv. zaměstnanecké akcie. I nadále však umožňuje ObchZ, aby zaměstnanci nabývali akcie společnosti za zvýhodněných podmínek. Nejedná se však již o zvláštní druh „zaměstnaneckých“ akcií (viz § 158 odst. 1 ObchZ). Zvýhodněné podmínky spočívají v podstatě v