Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v zákoně o daních z příjmů

11.1.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákoně o daních z příjmů každoročně dochází ke změnám. Zdaňovacího období roku 2010 se týkají zejména změny provedené zákonem č. 326/2009 Sb. a č. 362/2009 Sb., tzv. balíčkem úsporných opatření, které se poprvé použijí v roce 2010. Zdaňovacího období roku 2011 se dotknou změny ZDP provedené novelou zákona č. 346/2010 Sb., ze dne 12. listopadu 2010. Některé z nich, na základě přechodných ustanovení, ovlivňují i rok 2010.

V zákoně o daních z příjmů každoročně dochází ke změnám. Zdaňovacího období roku 2010 se týkají zejména změny provedené zákonem č. 326/2009 Sb. a č. 362/2009 Sb., tzv. balíčkem úsporných opatření, které se poprvé použijí v roce 2010. Zdaňovacího období roku 2011 se dotknou změny ZDP provedené novelou zákona č. 346/2010 Sb., ze dne 12. listopadu 2010. Některé z nich, na základě přechodných ustanovení, ovlivňují i rok 2010.

Rok 2010 

Paušální výdaje u fyzických osob
Zaznamenáváme snížení výdajů uplatňovaných procentem z příjmů u podnikání podle zvláštních předpisů a jiné samostatné výdělečné činnosti v porovnání s rokem 2009. Od roku 2010 je možno u příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku uplatnit paušální výdaj sazbou ve výši 30 % příjmů z pronájmu.

Tabulka 1 – Paušální výdaje u FO

Druh příjmu

Paušální výdaje v roce 2009

Paušální výdaje

v roce 2010

Ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

80 %

80 %

Ze živností řemeslných

80 %

80 %

Ze živností neřemeslných

60 %

60 %

Podnikání podle zvláštních předpisů (auditoři, lékaři, notáři, soudní znalci apod.)

60 %

40 %

Jiná SVČ – literární, umělecká, zlepšovatelská činnost

60 %

40 %

Z pronájmu obchodního majetku

x

30 %

Sazba daně z příjmů právnických osob činí 19 %, v porovnání s rokem 2009 dochází ke snížení o 1 %.

Osvobození náhrad představitelů státní moci
Je zapracováno do ZDP zákonem č. 362/2009 Sb. a platí už v roce 2010. Novela zákona č. 346/2010 Sb. upřesňuje, v jakých případech budou tyto náhrady osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti. Musí se jednat o prokázané výdaje poskytované v návaznosti na novelizovaný zákon o platu představitelů státní moci (platí až od 1. 1. 2011), zejména o výdaje bezprostředně související s tuzemskými nebo zahraničními cestami. Ostatní náhrady poskytované představitelům státní moci podléhají zdanění.

Dary
Přechodná ustanovení k zákonu č. 346/2010 Sb. umožňují fyzickým (§ 15 odst. 1 ZDP) i právnických osobám (§ 20 odst. 8 ZDP) poskytnout dar, jehož příjemcem je fyzická osoba, která je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu I., II. nebo III. stupně nebo byla poživatelem invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu, nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby, na zakoupení zdravotního úkonu, rehabilitační nebo kompenzační pomůcky, nehrazené zdravotní pojišťovnou. Poskytne-li právnická osoba v roce 2010 dar na vědu a výzkum, může si uplatnit odečet od základu daně ve výši 10 %. Z tohoto titulu lze poskytnout dary středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu, zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování.

Novela dále upřesňuje podmínky pro poskytnutí darů právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. Od roku 2010 může být obdarován pouze ten příjemce, který splňuje podmínky stanovené ZDP.

Daňové zvýhodnění na dítě
Na základě zákona č. 326/2010 si mohli poplatníci od 1. 1. 2010 uplatnit zvýšené daňové zvýhodnění na dítě v měsíční částce 967,- Kč, ročně pak 11 604,- Kč. Tato částka zůstává v platnosti i v kalendářním roce 2011.

Rok 2011 

Penzijní pojištění
Novela rozšiřuje daňové úlevy o další produkt spoření na stáří, kterým je penzijní pojištění bez státního příspěvku. Při uzavření smlouvy s institucí penzijního pojištění musí být dodržena a tedy i sjednána podmínka, že výplata plnění z penzijního pojištění nastane až po 60 kalendářních měsících, nejdříve však v roce dosažení 60 let věku poplatníka. Penzijní pojištění může uzavřít zaměstnanec s tuzemským poskytovatelem finančních služeb, který je oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní formu, ale také se zahraničním poskytovatelem, který na základě povolení provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě.

Zaměstnanec, který si sám platí příspěvky na penzijní pojištění nebo na penzijní připojištění se státním příspěvkem, má možnost uplatnit jejich odečet od základu daně, za zdaňovací období až do výše 12 000,- Kč. Do této částky lze zahrnout uhrazené penzijní pojištění za příslušné zdaňovací období v plné výši, od uhrazeného penzijního připojištění se státním příspěvkem se odečítá známá částka 6 000,- Kč. Nárok na uplatnění odečtu uplatňuje zaměstnanec každoročně prostřednictví prohlášení k dani.

U zaměstnavatele, který přispívá na penzijní pojištění zaměstnance, je tento příspěvek posuzován jako osvobozený příjem podle ust. § 6 odst. 9 písm. p) ZDP. V úhrnu může být na platbu zaměstnavatele na pojištění zaměstnance uplatněno osvobození do částky 24 000,- Kč ročně. Platba zaměstnavatele na pojištění se přitom může týkat:

  • příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  • příspěvku na penzijní pojištění,
  • příspěvku na soukromé životní pojištění.

Úroky z úvěrů
Novela zákona zpřísňuje podmínky v případě úvěru poskytnutého na koupi pozemku, kde je stanovena podmínka, že do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy musí být zahájena výstavba bytové potřeby. V případě, že tato podmínka nebude splněna (poplatník nedoloží stavební povolení nebo ohlášení stavby), nárok na uplatnění odpočtu z titulu úroku z úvěru zaniká a částky, o které byl v příslušných letech zvýhodněn, musí dodanit ve stejném zdaňovacím období, kdy byla tato skutečnost zjištěna. 

Zdanění důchodů
U důchodce, který je zaměstnán, příp. má příjmy z podnikání, kapitálového majetku nebo pronájmu, je stanovena limitní hranice příjmů ve výši 840 000,- Kč za zdaňovací období. Pokud dosáhne příjmů vyšších než 840 000,- Kč, dochází ke zrušení osvobození vztahující se na jeho pravidelně vyplácený důchod, a důchod mu je v plné výši zdaněn. Do příjmu důchodce se nezahrnují osvobozené příjmy a příjmy, u nichž je uplatněna srážková daň. Tato změna je zapracována v novelizovaném § 4 odst. 3 ZDP.

V platnosti i pro rok 2011 zůstává ust. § 4 odst. 1 písm. h) ZDP, na jehož základě je vyplácený důchod a penze osvobozena do výše 36násobku minimální mzdy, tj. částky 288 000,- Kč

Sleva na poplatníka
Od 1. 1. 2011 je přechodně, na dobu 1 roku, snížena sleva na