Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

15.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.1.2
Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

JUDr. Ing. David Zimandl

Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém majetku se týkají především technického zhodnocení majetku a účtování o drobném dlouhodobém majetku. Z důvodu konsolidace účetních závěrek se rozlišují převody majetku mezi vybranými účetními jednotkami a převody majetku vůči ostatním účetním jednotkám.

Upřesnilo se účtování o stavbách – kulturních památkách a církevních stavbách, u nichž není známa pořizovací cena, a proto ocenění bylo provedeno podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve výši 1 Kč.

Zpřesnil se výklad nákladů, které se zahrnují do pořizovací ceny majetku v případě, že při zkušebním provozu vznikly použitelné výkony či výrobky.

Technické zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného majetku

Na základě zpřesňujícího textu je nyní zřejmé, že technické zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 tis. Kč se považuje za dlouhodobý nehmotný majetek a účtuje se na účet 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek. Je to obdoba účtování o technickém zhodnocení drobného dlouhodobého hmotného majetku, které se v případě překročení částky 40 tis. Kč eviduje na účtu 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek.

Uspořádací účty technického zhodnocení

Technické zhodnocení pod stanovenou hranici se účtuje prostřednictvím uspořádacích účtů SÚ 044 – Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku a SÚ 045 – Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku.

Nejpozději k 31. 12. musí účetní jednotka částky zaúčtované na tyto účty přeúčtovat do nákladů nebo na účty pořízení dlouhodobého majetku SÚ 041 nebo SÚ 042, neboť uspořádací účty nesmí vykazovat ke dni účetní závěrky žádný zůstatek. V případě, že je zde předpoklad, že technické zhodnocení, které v běžném období nepřekročilo stanovené hranice 40 tis. Kč u hmotného majetku nebo 60 tis. Kč u nehmotného majetku, přesáhne v úhrnu v následujících obdobích uvedené částky, může obec stav uspořádacích účtů přeúčtovat na účty pořízení SÚ 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek nebo SÚ 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.

Účtování o pořízení dlouhodobého majetku

Pořízení dlouhodobého majetku, a to včetně pozemků, se vždy účtuje prostřednictvím účtů 04X – Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek.

Výjimkou je pořízení drobného dlouhodobého majetku, jehož pořizovací cena se k okamžiku jeho pořízení účtuje v plné výši pořizovací ceny do oprávek. Drobný dlouhodobý majetek se tedy odpisuje 100 % při jeho pořízení.

Tab. 1 – Účtování o úplatném pořízení dlouhodobého majetku

                               
Text ODPA POL.
MD Dal
1. Došlá faktura 042100
321100
2. Úhrada faktury 321100
231 XXXX 61XX100
3. Zavedení DHM do užívání 02X100
042100

Tab. 2 – Účtování o bezplatně převzatém pozemku

Okamžikem účtování je den podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

                       
Text ODPA POL.
MD Dal

1. Bezúplatné pořízení pozemku
042100
401100
031100
042100

Tab. 3 – Účtování o nákupu drobného
dlouhodobého hmotného majetku

                               
Text ODPA POL.
MD Dal
1. Nákup DDHM 02810
32110
2. Úhrada faktury 32110
231 XXXX 513710
3. Zúčtování oprávek 55810
08810

Obdobným způsobem se účtuje o nákupu drobného dlouhodobého nehmotného majetku SÚ 018, kdy oprávky se vyúčtovávají na SÚ 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku.

Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku lze použít i při pořízení jiného drobného dlouhodobého majetku, o kterém se účtuje na podrozvahových účtech 901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek a 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Tab. 4 – Účtování o nákupu jiného DDHM evidovaného na podrozvahových účtech

                               
Text ODPA POL.
MD Dal
1. Nákup jiného DDHM 55810
32110
2. Úhrada faktury 32110
231 XXXX 513710
3. Zaúčtování na podrozvahový účet 90210
99910

Bezúplatné převody majetku mezi VÚJ

Vybrané účetní jednotky (VÚJ) jsou vymezeny zákonem o účetnictví. Jedná se o organizační složky státu, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy, Pozemkový fond ČR a zdravotní pojišťovny.

Při bezúplatných převodech majetku mezi vybranými účetními jednotkami je přebírající účetní jednotka povinna převzít ocenění, oprávky a zůstatkovou cenu od účetní jednotky předávající.

Tab. 5 – Účtování o bezúplatném převodu DHM mezi vybranými účetními jednotkami

                                   
Text ODPA POL.
MD Dal
Účtování u předávající vybrané účetní jednotky
Vyřazení majetku v pořizovací ceně 02X100
Převod oprávek 08X35
Převod zůstatkové ceny 40165
Účtování u přebírající vybrané účetní jednotky
Zařazení v pořizovací ceně od předávající VÚJ 02X100
Příjem oprávek 08X35
Příjem zůstatkové ceny 40165

Po zaúčtování bezúplatného nabytí majetku přebírající vybraná účetní jednotka pokračuje v jeho odpisování do výše převzaté zůstatkové ceny.

Bezúplatné nabytí DDHM od subjektů, které nejsou VÚJ

Pokud obec nabývá bezúplatně drobný dlouhodobý majetek od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, je povinna pořizovací cenu zároveň zaúčtovat do nákladů prostřednictvím účtu 558 – Náklady z