Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v sociálním pojištění podle zákona č. 305/2008 Sb.

28.8.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Dnem 1. 1. 2009 nabývá účinnosti nový zákon č. 187/2006 Sb, o nemocenském pojištění. Zákonem č. 305/2008 Sb., označovaným jako „technická novela“, který byl zveřejněn v čísle 99 Sbírky dne 21. 8. 2008, se novelizuje tento zákon a předpisy s ním související. Od roku 2006, kdy nabyl nový zákon o nemocenském pojištění platnosti (byl uveřejněn ve Sbírce zákonů), došlo ke změnám, které si vyžádaly novelizaci tohoto zákona a zákonů s ním souvisejících. zároveň se odstraňují nepřesnosti ve schválené úpravě a zjednodušuje se administrativní provádění sociálního pojištění.

     Poslaneckým návrhem byla do „technické novely“ zapracována úprava, která reaguje na nález Ústavního soudu. Ústavní soud s účinností od 30. června 2008 zrušil karenční dobu u nemocenského, tj. neposkytování nemocenského za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti. tato část „technické novely“ nabývá účinnosti 1. 9. 2008, část vztahující se k novému zákonu o nemocenském pojištění pak od 1. 1. 2009. Některé technické změny nabývají účinnosti dnem vyhlášení zákona.

     Zásady nového zákona o nemocenském pojištění byly uveřejněny ve Zpravodaji č. 22-26/2006. Vzhledem k tomu, že zákon byl již několikrát novelizován, seznámíme Vás v dalších vydáních Zpravodaje s povinnostmi, které pro zaměstnavatele a pojištěnce vyplývají z nové úpravy od 1. 1. 2009. Dnes proto jen stručný přehled změn.

ZMĚNY OD 1. 9. 2008
  1. Za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti a karantény náleží nemocenské ve výši 25 % denního vyměřovacího základu.

    Od 1. 1. do 29. 6. 2008 nenáleželo za tyto 3 dny nemocenské, po nálezu Ústavního soudu náleželo od 30. června 2008 nemocenské ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Od 1. 9. až do 31. 12. 2008 bude náležet nemocenské ve výši 25 % denního vyměřovacího základu. Od 1. 1. 2009 bude nemocenské náležet až od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti, protože v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti obdrží zaměstnanec náhradu mzdy vypočtenou z redukovaného průměrného hodinového výdělku. Náhrada mzdy bude náležet za pracovní dny až od čtvrtého pracovního dne ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku. Při karanténě bude náležet náhrada mzdy od prvního pracovního dne, a to za první 3 dny 25 % a od 4. dne 60 % redukovaného průměrného výdělku.

  2. Při karanténě náleží nemocenské vždy od prvního dne ve výši 25 %. Od 30. 6. 2008 náleželo při karanténě nemocenské od prvého dne, jestliže karanténa trvala déle než 3 dny. Netrvala-li aspoň 4 dny, nemocenské nenáleželo.

  3. Vznikla-li pracovní neschopnost 30. nebo 31. srpna 2008 a trvá i v září, tak za první 3 dny, tj. i za 1. a popř. za 2. září náleží nemocenské ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Bude-li zaměstnanec uznán práce neschopným od 1. září, náleží nemocenské za 1. až 3. září ve výši 25 %.

     Nadále platí, že za první den trvání pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec po část dne pracoval, nemocenské nenáleží, ale tento den je prvním dnem pracovní neschopnosti pro stanovení podpůrčí doby, pro určení 31. a 61. dne trvání pracovní neschopnosti, od nichž se mění sazba pro výpočet nemocenského z 60 % na 66 % a z 66 % na 72 %.

ZMĚNY OD 1. 1. 2009

     Dále uvádíme přehled zásadních změn v „technické“ novele, která novelizuje příslušné zákony.

1. Zákon č. 187/2006 Sb., v platném znění

     Nemocenské pojištění budou provádět okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), zaměstnavatelé budou přijímat od zaměstnanců žádosti o dávky; tyto žádosti budou zasílat OSSZ. Ke každé žádosti připojí předepsaný tiskopis, na kterém vyplní údaje potřebné pro posouzení nároku na dávku a její výši. Změny, které se týkají výpočtu dávek, nejsou proto dále uvedeny, neboť se týkají pouze OSSZ. Zaměstnavatelé musí znát podmínky účasti na nemocenském pojištění, protože oznamují OSSZ nástup do zaměstnání jen takových zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.

     Změny v tomto zákoně se týkají:

  1. zaměstnance, který utrpí úraz při záchranných pracích jako člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce a je uznán z tohoto důvodu práce neschopným. Na základě poslaneckého návrhu bude těmto zaměstnancům náležet nemocenské ve výši 100 % denního vyměřovacího základu. Zaměstnavatel musí připojit k potvrzení pracovní neschopnosti i doklad, který mu zaměstnanec předá, že pracovní neschopnost vznikla při takové činnosti. Doklad vyhotoví obec.

  2. změny místa pobytu zaměstnance v době pracovní