Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v seznamu nemocí z povolání od 1. 7. 2011

13.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Zákoník práce upravuje náhradu škody vzniklé zaměstnanci v důsledku poškození zdraví zaměstnance při práci, a to v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Zatímco pracovní úraz pro pracovněprávní potřeby zákoník práce výslovně definuje (ust. § 380 odst. 1), ohledně nemocí z povolání stanoví, že jimi jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu (ust. § 380 odst. 4).

DOSAVADNÍ PRÁVNÍ STAV

     Tímto zvláštním předpisem je nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Nařízení vlády bylo vydáno k provedení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a platí beze změn od 1. ledna roku 1996. Podle tohoto nařízení jsou nemoci z povolání nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu citovaného nařízení vlády. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.

     Ve výčtu jsou uvedeny tyto skupiny nemocí z povolání:

I. způsobené chemickými látkami,

II. způsobené fyzikálními faktory,

III. týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice,

IV. kožní,

V. přenosné a parazitární,

VI. způsobené ostatními faktory a činiteli.

     Ke každé skupině nemocí, popř. u jednotlivých nemocí z povolání stanoví seznam podmínky jejich vzniku. Např. jako podmínku vzniku nemocí z povolání z působení chemických látek (např. nemoc z arzénu, berylia, kadmia, z chrómu, chlóru a jejich sloučenin atd.) uvádí „nemoci vznikají při plnění pracovních nebo služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, při nichž je prokázána taková expozice uvedeným chemickým látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci z povolání“.

     Nabytím účinnosti zákona o úrazovém pojištění bude nařízení vlády č. 290/1995 Sb. zrušeno a bude platit tato zákonem stanovená definice nemoci z povolání: „nemocí z povolání se rozumí nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických faktorů nebo jiných škodlivých faktorů souvisejících s prací, pokud je uvedena v seznamu nemocí z povolání uvedeném v příloze č. 1 k zákonu č. 266/2006 Sb. a pokud vznikla za podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká, a dosáhla klinického stupně závažnosti, který je jako nemoc z povolání