Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v poskytování náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti

7.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 24. 9. 2009 nabyl platnosti zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability. Tento zákon přináší významné změny mimo jiné též v poskytování náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle § 192 zákoníku práce a v návaznosti na to též změny ve výši zabezpečení ostatních skupin pojištěnců podle jiných právních předpisů upravujících odměňování v prvém období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

     Podle článku XVIII měl tento zákon nabýt účinnosti ( až na výjimky) dnem 1. července 2009. Prezident republiky však zákon nepodepsal a dne 9. července 2009 jej vrátil zpět Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna prezidentské veto přehlasovala a svým usnesením ze dne 9. září 2009 na tomto zákonu setrvala (usnesení Poslanecké sněmovny je publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 327/2009 Sb.). Z důvodu legislativní procedury tak došlo k situaci, kdy ustanovení o nabytí účinnosti uvedeného zákona k 1. červenci 2009 předchází dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů (tedy jeho platnosti).

     Protože ustanovení o účinnosti zákona předchází jeho publikaci ve Sbírce zákonů, je třeba v otázce účinnosti zákona postupovat podle § 3 odst. 3 věty první zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, podle kterého nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, pokud není stanovena účinnost pozdější.

     Zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, proto z důvodů uvedených shora nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů - tedy dnem 9. října 2009, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 1 až 5 a části první čl. II bodu 1 (změny zákona o daních z příjmu), které nabývají účinnosti dnem vyhlášení, a části druhé (změny zákona o zaměstnanosti), která nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2009.

     V části třetí čl. V bodech 1 až 3 se novelizuje § 192 zákoníku práce tak, že:

  1. náhrada mzdy nebo platu, která dosud podle § 192 odst. 1 věty druhé za středníkem nepřísluší za první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, nově nepřísluší nejvýše za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn. Tímto opatřením se odstraňují neodůvodněné rozdíly v délce karenční doby v neprospěch zaměstnanců s delšími než osmihodinovými směnami, zejména při nerovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby.

  2. výše náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti nebo při karanténě se sjednocuje a činí 60 % průměrného redukovaného výdělku v obou případech.

Účinnost těchto změn nastává dnem 9. října 2009.

     V čl. VI je stanoveno přechodné ustanovení vztahující se k původní účinnosti zákona (1. července 2009) a upravuje situaci, kdy doba