Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě provedené v I. pololetí roku 2009

3.6.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Nařízením vlády č. 74/2009 Sb. došlo s účinností od 1. dubna 2009 ke zrušení přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Zrušením nejnižší stupnice platových tarifů došlo k určitému narovnání nesystémových relací platových tarifů v základní stupnici k minimální mzdě a k nejnižším úrovním zaručené mzdy.

     Platová úprava pro zaměstnance ve veřejných službách a správě byla provedena až následujícím opatřením, které vláda schválila s účinností od 1. června 2009. Nařízením vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., byly zvýšeny platové tarify o 3,5 %.

     Současně se zvýšením platových tarifů byly nařízením vlády č. 130/2009 Sb. stanoveny některé nové zvláštní příplatky. Zvláštní příplatek pro zaměstnance vyřizující žádosti cizinců o trvalý pobyt nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany byl zaveden s ohledem na změny ve způsobu vyřizování uvedených žádostí cizinců, k nimž došlo od 1. 1. 2009. Na základě zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, provedené zákonem č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, došlo k převodu agendy povolování trvalého pobytu cizincům z cizinecké policie na Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky.

     Zavedení zvláštního příplatku pro zaměstnance zajišťující údržbu, opravy a zimní údržbu pozemních komunikací je odůvodněno vysokou rizikovostí těchto prací, která je způsobena především nutností vykonávat tyto práce za nepřerušeného silničního provozu. Jedná se zejména o vysprávky krytu vozovky, seříznutí a zpevnění krajnic, údržbu svislého i vodorovného dopravního značení, údržbu svodidel a směrových sloupků, údržbu dělících pásů a dopravních ostrůvků, zpomalovacích prahů, protihlukových zdí, údržbu tunelů a mostů, odstraňování sněhu a náledí. Úplný výčet těchto prací stanoví § 9, § 41 a příloha č. 5 k vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

     Z obdobných důvodů se zavádí též zvláštní příplatek pro zaměstnance, kteří provádějí soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státní odborný dozor v silniční dopravě. I v tomto případě se zvláštním příplatkem kompenzují především rizika vyplývající z nezbytnosti vykonávat tyto činnosti při nepřerušeném silničním provozu.

     Dnem 1. ledna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů. S ohledem na skutečnost, že zajišťování výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti ústavů zabezpečovací detence, a zdravotní péče o osoby ve výkonu zabezpečovací detence jsou činnosti charakterizované obdobnými riziky jako srovnatelné činnosti ve věznicích a vazebních věznicích, je i výkon těchto prací kompenzován od 1. června 2009 zvláštním příplatkem ve shodné úrovni (IV. skupina prací podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

     Poskytování zvláštního příplatku určeného pro vymezený okruh zdravotnických pracovníků (bod 3 ve II. skupině prací podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) i pro pracovníky na odděleních urgentních příjmů bylo uplatněno s ohledem na zvyšující se náročnost prací na těchto pracovištích, která je srovnatelná s náročností prací při poskytování zdravotní péče na anesteziologickoresuscitačních odděleních.

     Zvláštní příplatek stanovený v bodě 2.2. v I. skupině prací podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. nepředstavuje věcnou změnu, ale pouhou legislativně technickou úpravu z důvodu sjednocení použité terminologie s § 65 a § 96 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

     Na základě kritické situace ve zdravotnictví spočívající v