Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změna zákona o zaměstnanosti v důsledku daňové reformy

6.12.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtu, ve své části třicáté šesté s účinnosti od 1. ledna 2008 novelizuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti). Cílem mého příspěvku je seznámit čtenáře s tím, jaké úspory v oblasti zaměstnanosti by tato novela zákona o zaměstnanosti“ měla přinést. Jedná se především o následující stěžejní změny zákona o zaměstnanosti.

1. Uchazeči o zaměstnání, který skončí pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti.

     Nově se stanoví, aby uchazečům o zaměstnání, s nimiž zaměstnavatel v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání skončil pracovněprávní nebo jiný pracovní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti. V pracovněprávních vztazích upravených zákoníkem práce půjde o okamžité zrušení pracovněprávního vztahu zaměstnavatelem z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (§ 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce) a o skončení pracovněprávního vztahu na základě výpovědi zaměstnavatele z důvodu uvedeného v § 52 písm. g) zákoníku práce, tzn. v případě jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. To platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu. Tato změna zákona o zaměstnanosti reaguje na situaci, kdy uchazeč o zaměstnání se stal nezaměstnaným v důsledku porušení svých povinností, které mělo za následek skončení pracovněprávního vztahu ze strany zaměstnavatele. Tato nová právní úprava se vztahuje i na případy skončení jiného pracovního vztahu (např. služební poměr) z obdobného důvodu.

     Novela zákona o zaměstnanosti současně přiznává právo uchazeče o zaměstnání, aby mu úřad práce dodatečně přiznal podporu v nezaměstnanosti v případě, kdy skončení pracovněprávního nebo jiného pracovního vztahu bylo příslušným orgánem uznáno za neplatné a uchazeč splňuje podmínky pro poskytování podpory v nezaměstnanosti.

2. Od 1. ledna 2008 se v zákoně o zaměstnanosti stanoví přísnější postižení výkonu nelegální práce.

     Doposud uchazeč o zaměstnání, který vykonával nelegální práci, je z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazen, ale jedinou sankcí je to, že se mu v následující evidenci zkracuje podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti o dobu jeho vyřazení z evidence, maximálně o 3 měsíce. O zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání však může požádat třeba již druhý den poté, co byl vyřazen.

     Nová právní úprava bude znamenat, že uchazeč o zaměstnání vyřazený z důvodu výkonu nelegální práce bude moci znovu požádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání až po uplynutí 6 měsíců od svého vyřazení. Krácení podpůrčí doby zůstane zachováno.

3. Dochází ke změně konstrukce a výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (nové znění § 78 zákona o zaměstnanosti).

     Nově se stanoví poskytovat příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Pro zamezení zneužívání tohoto příspěvku se navrhuje stanovit jeho maximální výši rozdílně pro osoby s těžším zdravotním postižením 9 000 Kč (podle dosud platné právní úpravy činí měsíční výše příspěvku 0,66 násobku průměrné mzdy, tj. částku 12 959,10 Kč) a pro ostatní osoby se zdravotním postižením částku 6 500 Kč (podle dosud