Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zdravotní pojištění od 1. ledna 2011

28.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Snaha zákonodárných orgánů postupně řešit narůstající deficit státního rozpočtu se po 1. lednu 2011 v návaznosti na přijaté právní normy do určité míry projeví i v oblasti placení pojistného na zdravotní pojištění.

NEMOC A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

     Prodloužení poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem za pracovní dny při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě ze 14 na 21 kalendářních dnů bude platit v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013, což znamená, že nemocenské bude náležet až od 22. kalendářního dne nemoci. Náhrada mzdy nadále nepřísluší za první tři směny (pracovní dny), nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn.

     Jestliže je při pracovní neschopnosti poskytována náhrada mzdy v případech a ve výši stanovené zákonem, je podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, osvobozena od daně z příjmu ze závislé činnosti, proto nepodléhá odvodu pojistného. Pokud by však zaměstnavatel nadstandardně poskytnul náhradu mzdy i za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo nad výši stanovenou zákonem, je tato náhrada u zaměstnance zdaněna včetně odvodu pojistného na zdravotní pojištění.

     V případě onemocnění zaměstnance po skončení zaměstnání může být za něj plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát v duchu ustanovení § 7 odst. 1 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZP“). Bývalý zaměstnavatel může provést oznámení o této skutečnost kódem „N“ na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele (ukončení se oznamuje kódem „K“). Trvání platby státu je vázáno na faktickou výplatu dávek nemocenského pojištění po skončení zaměstnání. K tomu dochází až od 22. kalendářního dne nemoci. Zaměstnavatel tak provádí (resp. může provést) oznámení kódem „N“ až ke dni, kdy začíná výplata dávek nemocenského pojištění.

     Pokud se na zaměstnavatele (a současně i na zaměstnance) vztahuje ve zdravotním pojištění povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu, jsou zaměstnavatelé povinni tuto skutečnost respektovat a pojistné musí být za takového zaměstnance odvedeno v příslušném kalendářním měsíci nejméně z vyměřovacího základu 8 000 Kč, tj. alespoň v částce 1 080 Kč. Ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoPVZP“), však taxativně vyjmenovává situace (například nemoc), kdy se minimální vyměřovací základ zaměstnance snižuje na poměrnou část podle počtu kalendářních dnů trvání dané skutečnosti.

„ZAPOČITATELNÝ“ PŘÍJEM

     Podle v ustanovení § 5 písm. a)body 4 - 7. ZoVZP je účast zde vyjmenovaných osob na zdravotním pojištění (například osob pracujících na dohodu o pracovní činnosti) vázána na částku zúčtovaného příjmu, která je současně podmínkou pro jejich účast na nemocenském pojištění. V roce 2008 bylo touto „rozhodnou“ částkou 400 Kč, zúčtovaných zaměstnanci za příslušný kalendářní měsíc. Od 1. 1. 2009 došlo k jejímu zvýšení na 2 000 Kč a tato částka se nemění (nezvyšuje) ani po datu 1. 1. 2011.

     Je-li osobám (zaměstnancům) uvedeným ve výše citovaném ustanovení § 5 písm. a)body 4 - 7. ZoVZP zúčtován v kalendářním měsíci příjem alespoň 2 000 Kč, považují se tyto osoby z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance, případně i s potřebou dodržení odvodu pojistného z minimálního vyměřovacího základu 8 000 Kč. Naopak, pokud hrubý příjem (vyměřovací základ) těchto osob nedosáhne částky 2 000 Kč, nejedná se ve zdravotním pojištění o zaměstnání a tyto osoby si musí v příslušném měsíci řešit svůj pojistný vztah jiným způsobem (OSVČ, „státní“ kategorie, osoba bez