Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zásady účtování nákladů v příspěvkové organizaci

27.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.1 Zásady účtování nákladů v příspěvkové organizaci

Ing. Olga Hanzlová

Základní pojmy

V souladu s občanským i obchodním zákoníkem a praxí obvyklou v zemích EU se pro účely účetnictví majetek definuje takto:

Majetkem rozumíme věci a práva, která jsou ocenitelná penězi, jsou výsledkem minulých transakcí, a očekáváme, že v budoucnosti přinesou ekonomický prospěch.“

Zákon o účetnictví ukládá povinnost zachycovat stav a pohyb majetku a závazků, ale i náklady a výnosy nebo příjmy a výdaje, a účtovat o výsledku hospodaření. Náklady a výnosy nelze ztotožňovat s příjmy a výdaji. Pro účely dalšího výkladu budeme používat tyto definice:

Náklad představuje peněžní vyjádření majetku a cizích výkonů, které se spotřebovaly na činnost účetní jednotky.

Výdaje jsou úbytky peněžních prostředků.

Výnos je výkon účetní jednotky oceněný penězi. Výkonem jsou provedené služby, vyrobené výrobky. Výnosy představují náhradu vynaložených nákladů.

Příjmy jsou přírůstky peněžních prostředků.

Vztah nákladů a výnosů, příjmů a výdajů

Náklad je dříve nebo později výdajem peněžních prostředků, např. spotřebovaný materiál bylo nutno nejprve nakoupit a zaplatit, aby mohl být vydán do spotřeby. Pokud byl vydán do spotřeby a nebyl uhrazen, zůstává závazkem do okamžiku, než byl uhrazen. Mzdy jako odměny za vykonanou práci jsou nákladem v období, kdy se práce konala, výdajem jsou v následujícím měsíci v okamžiku výplaty. Jedině spotřeba darovaného materiálu není výdajem. Naproti tomu výdaje uhrazené jako zálohy k vyúčtování se mohou vrátit zpět, jestliže nebyly použity. Obdobný vztah platí i pro výnosy a příjmy. Každý výnos bude spojen s příjmem, ale ne každý příjem je výnosem, např. vrácená půjčka.

Zásady účtování

Zásady účtování nákladů v příspěvkové organizaci jsou tyto:

  1. V rámci účtové třídy 5 se účtují náklady členěné podle druhů na jednotlivé účty narůstajícím způsobem od začátku účetního období.

  2. V analytické evidenci se odděleně sledují náklady hlavní činnosti a hospodářské činnosti, kam patří doplňková činnost podle zákona č. 250/2000 Sb. a jiná činnost podle zákona č. 218/2000 Sb. Další stupeň analytických účtů může podrobněji sledovat i jednotlivé činnosti zejména podle účelových znaků, které mají programy a projekty EU.

  3. Náklady se účtují do období, s nímž věcně a časově souvisejí bez ohledu na zaplacení. Pro splnění tohoto principu se provádí časové rozlišování nákladů pomocí účtů sk. 38.

  4. Opravy zaúčtovaných nákladů se provedou na účtech, kterých se týkají, a v období, kdy se o opravě účtuje. Nelze měnit hospodářský výsledek vykázaný v účetní závěrce, aniž by se rozdíl zaúčtoval. Pokud se po ukončení účetního období zjistí chyba, provede se oprava podle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, zákona č. 410/2009 Sb. § 69, kde se uvádí: „Opravy nákladů nebo výnosů minulých období se zachycují na položkách, kterých týkají.“ Ve směrné účtové osnově podle této vyhlášky je zařazen do sk. 40 Vlastní kapitál účet 408 – Opravy chyb minulých let.