Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění povinného podílu za rok 2006

22.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením má podle § 81 zákona o zaměstnanosti (dále jen „ZZ“) každý zaměstnavatel, pokud zaměstnává více než 25 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců.

     Zaměstnavatel je povinen zaměstnávat občany se zdravotním postižením ve výši povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti. Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením plní zaměstnavatel (§ 81 odst. 2 ZZ):

  1. zaměstnáváním těchto občanů v pracovním poměru ve výši 4 % z celkového průměrného přepočteného počtu zaměstnanců,

  2. odebíráním výrobků od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávali ve sledovaném roce více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanskými sdruženími, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků a služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (seznam těchto zaměstnavatelů, kteří splňují podmínku, je uveden na internetové adrese MPSV ČR nebo na www.nahradniplneni.cz),

  3. odvodem do státního rozpočtu, nebo kombinací uvedených možností.

     Výše tohoto odvodu činí ročně za každého občana se zdravotním postižením, o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství vyhlašované MPSV ČR za I. až III. čtvrtletí roku, v němž nebyl povinný podíl naplněn.

Pozn.:
Průměrná mzda za I. - III. čtvrtletí roku 2006 činila 19 635 Kč, 2,5násobek je 49 088 Kč, které zaplatí zaměstnavatel za jednoho zaměstnance při neplnění povinného podílu nezaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Počítání průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočet povinného podílu

     Pro účely stanovení povinného podílu ve sledovaném roce je rozhodující průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, který se vypočítává jako podíl počtu všech hodin odpracovaných včetně práce přesčas za sledovaný rok všemi zaměstnanci zaměstnavatele, ale bez dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, k čemuž se připočtou hodiny neodpracované v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážky v práci a vlastní pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny, za které jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními předpisy. Mateřská dovolená se nezapočítává.

     Zaměstnavatelé, kteří uplatňují slevu na dani z příjmů podle § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mohou uplatnit daňové snížení o částku 18 000 Kč za občana se zdravotním postižením nebo o částku 60 000 Kč za každého občana se těžším zdravotním postižením a v případě, že zaměstnavatel zaměstnává více než 20 zaměstnanců se zdravotním postižením a jejich celkový podíl činí více než 50 %, jde o snížení poloviny daně.

Pozn.: přepočtený počet zaměstnanců pro účely slevy na daních se počítá bez práce přesčas, jinak je výpočet přepočteného počtu pracovníků shodný se zákonem o zaměstnanosti.
Příklady výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

     Fond pracovní doby pro rok 2006 při osmihodinové pracovní době (40 hodin týdně) činí bez svátků 2 008 hodin. Při dvousměnném provozu počítáme 1 945,25 hodin ročně, při nepřetržitém provozu počítáme 1 882,5 hodin ročně. Vycházíme přitom z 251 pracovních dnů bez svátků.

Příklad č. 1

Zaměstnanci odpracovali za celý kalendářní rok 2006 včetně hodin dovolené, pracovní neschopnosti a překážek v práci celkem 128 094 hodin. Pracovali při 8 hodinové pracovní době a fondu pracovní doby 2 008 hodin. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se stanoví takto:

počet odprac. hodin 128 094 
fond pracovní doby 2 008 

128 094 : 2 008 = 63,79 zaměstnanců.

Povinný podíl činí 4 % z 63,79 zaměstnanců (přepočtených), tj. 2,55 zaměstnance.

     Při výpočtech podle zákona o zaměstnanosti se zjištěné průměrné přepočtené počty zaměstnanců nezaokrouhlují na celá čísla, ale na 2 desetinná místa. U uvedeného zaměstnavatele činí povinnost zaměstnávat 2,55 zaměstnanců se zdravotním postižením.

Příklad č. 2

Zaměstnanci odpracovali včetně dovolené a překážek v práci 45 598 hodin při ročním fondu pracovní doby 2 008 hodin.

45 598 : 2 008 = 22,71 zaměstnanců.

Tento zaměstnavatel nemá zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (povinnost je až od více než 25 přepočtených zaměstnanců).

Příklad č. 3

Zaměstnanci odpracovali včetně dovolené a překážek v práci 18 619 hodin při ročním fondu pracovní doby 2 008 hodin.

18 619 : 2 008 = 9,27 zaměstnanců.

Tento zaměstnavatel nemá zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

     Každý zaměstnanec plně invalidní (s těžším zdravotním postižením) se započítává pro účely plnění povinného podílu třikrát.

Příklad č. 4

Zaměstnanec s těžším zdravotním postižením (plně invalidní) pracoval u zaměstnavatele od 1. 2. do 31. 10. sledovaného roku. Odpracoval za toto období (včetně výše uvedených započitatelných dob) 1 521 hodin.

1 521 : 2 008 = 0,76 x 3 = 2,28

Zaměstnavatel si započte celkem 2,28 zaměstnance se zdravotním postižením (za tohoto jednoho zaměstnance s těžším zdravotním postižením).

Náhradní plnění při nezaměstnávání osob se zdravotním postižením

     Počet zaměstnanců, které si zaměstnavatel započte do plnění svého povinného podílu, se vypočítá dále uvedeným způsobem. Cena výrobku, služeb nebo jiných plnění odebraných v roce 2006 od zaměstnavatele, který měl více než 50 %