Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Společná odpovědnost zaměstnanců za schodek a moderační právo soudu

13.3.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 674/2007 Datum rozhodnutí: 8. 1. 2008 
Právní problematika: společná odpovědnost zaměstnanců za schodek na hodnotách svěřených jim k vyúčtování a náhrada škody, moderační právo soudu 
Ustanovení právních předpisů:§ 252, § 260 a § 264 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Právní věta:

Při uvažování o snížení náhrady škody podle ustanovení § 264 zákoníku práce přihlíží soud zejména k okolnostem vzniku škody, k formě a míře zavinění škody zaměstnancem. Za důvod zvlášť zřetele hodný, který by měl soud zohlednit, je třeba považovat např. skutečnost, že zaměstnanec byl po značnou část sledovaného inventurního období dočasně neschopen práce. Naopak ve prospěch zaměstnance nelze zvažovat okolnost, že byl s výsledky inventury seznámen s časovým odstupem nebo že nebyl kontrole výsledků inventury vůbec přítomen.

Komentář:

Zvláštním druhem odpovědnosti zaměstnance za škodu je mj. odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (viz ustanovení § 252 až § 254 zákoníku práce). Jde o odpovědnost zpřísněnou. Zaměstnavatel není v tomto případě povinen zaměstnanci prokazovat zavinění, jak mu to jinak předepisuje ustanovení § 250 odst. 3 zákoníku práce, a zaměstnanec je povinen nahradit škodu v plné výši.

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách lze založit uzavřením písemné dohody o odpovědnosti (dřívější dohody o „hmotné“ odpovědnosti). Na pracoviště, kde do styku s příslušnými hodnotami přichází více zaměstnanců, je pak možné vztáhnout pravidla o společné odpovědnosti. To má velký dopad v otázce náhrady škody. Pro ni totiž platí specifická pravidla upravená v ustanovení § 260 zákoníku práce. V takové situaci se jednotlivým zaměstnancům určí podíl náhrady podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši. Podíl náhrady nesmí ale u jednotlivých zaměstnanců, s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem škody. Neuhradí-li se takto určenými podíly celá škoda, jsou povinni uhradit zbytek vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých dosažených hrubých výdělků.

Nevýhodné postavení vedoucího zaměstnance a jeho zástupce při určování podílu na náhradě škody může být omezeno, pokud se zjistí, že schodek nebo jeho část byla zaviněna některým ze společně odpovědných zaměstnanců. Pak hradí schodek tento zaměstnanec podle míry