Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzorové písemnosti ve zdravotním pojištění

4.11.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Při placení pojistného na zdravotní pojištění zaujímá významnou roli institut minimálního vyměřovacího základu a právě v této souvislosti vystavují jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec potřebné doklady. Vzory jednotlivých dokumentů, představující jejich doporučenou podobu, by měly obsahovat takové náležitosti, které zamezí nejasnostem. Tímto postupem se jednak předejde možnosti vzniku určitých sporů, jednak budou eventuální neshody snadno a jednoznačně řešitelné.

     Zpracované vzory představují pouze námět či doporučení, nemají tedy obecně závaznou povahu. Zaměstnavatel si může tyto vzory upravit přiměřeně podle svých potřeb a konkrétních podmínek jak v rámci platné právní úpravy, tak s ohledem na individuální charakter příslušné záležitosti. Vždy je nutné mít na zřeteli, že žádný vzor nemůže komplexně postihnout šíři řešené problematiky a různorodost situací, které praxe přináší.

     Níže uvedené písemnosti představují ve zdravotním pojištění rozhodné doklady pro stanovení vyměřovacího základu a následné placení pojistného. Pro účely kontroly ze strany zdravotní pojišťovny je zapotřebí tyto doklady archivovat společně s ostatními mzdovými materiály. Pokud však příslušné doklady nejsou k dispozici, je kontrolní orgán nucen postupovat podle zákona, což ve svém důsledku zpravidla představuje vznik dlužného pojistného včetně penále.

1. Dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance - žádost zaměstnance