Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyhláška o pracovnělékařských službách

10.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7
Vyhláška o pracovnělékařských službách

JUDr. Eva Dandová

K 1. dubnu 2013 byla přijata novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 47/2013 Sb. Tento stanovil, že vstupní lékařské prohlídky se budou u pracovního poměru vyžadovat vždy a u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jen u prací zařazených do kategorie II rizikové a vyšší (rozuměj podle členění podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.). U prací administrativních a prací zařazených do kategorie I a II neriziková se vstupní lékařská prohlídka u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vyžadovat nebude.

V té souvislosti skončilo i tzv. přechodné období jednoho roku (od 1. 4. 2012 do 1. 4. 2013), kdy pro pracovnělékařské prohlídky (zejména pro vstupní prohlídky) platila stará právní úprava.

Ode dne 1. dubna 2013 tedy platí nová právní úprava pracovnělékařské péče v plném rozsahu, a to nejen v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ale i ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, dále jen "vyhláška“). Tisk této vyhlášky se poněkud opozdil, byla publikována ve Sbírce zákonů dne 3. 4. 2013 a nabyla účinnosti téhož dne.

ORGANIZACE A ROZSAH PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB A DOKUMENTACE O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH

Organizace pracovnělékařských služeb je vymezena v § 3 vyhlášky, rozsah v § 4 a podrobnosti ohledně dokumentace obsahu § 5. Platí zásada, že pravidelný dohled lékařem pracovnělékařských služeb se vykonává na všech pracovištích zaměstnavatele nejméně:

  • - jedenkrát za kalendářní rok, nebo
  • - jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem.

Vyhláška dává zaměstnavatelům možnost zajistit poskytování pracovnělékařských služeb prostřednictvím několika poskytovatelů, je-li pro takovou organizaci pracovnělékařských služeb důvod vzhledem k velkému počtu zaměstnanců, umístění jednotlivých pracovišť nebo kapacitní možnosti poskytovatele těchto služeb.

Rozsah pracovnělékařské služby poskytované zaměstnavateli odvisí zásadně od zařazení prací vykonávaných u zaměstnavatele do kategorií, tedy podle náročnosti a rizikovosti práce. Časové nároky na provádění pracovnělékařských prohlídek a na provádění dohledu a poradenství jsou upraveny v příloze č. 1.

Poslední ustanovení této části vymezuje obsah dokumentace o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, jako jsou záznamy z dohledu o poskytnutém poradenství, projednání zjištěných nedostatků a návrhů opatření a další nezbytné doklady o dohledu, o zjištěných nedostatcích a doporučených nápravných opatřeních.

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY KE ZJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU KE VZDĚLÁVÁNÍ A V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ

Zdravotní způsobilost žáků a studentů při přípravě na budoucí povolání nebyla ve dříve platných předpisech dostatečně upravena. Vzhledem k tomu, že posouzení zdravotní způsobilosti dítěte, ať už při výběru školy, která určí jeho budoucí profesní zaměření, tak v průběhu vzdělávacího procesu, je zásadním preventivním opatřením v péči o zdravý vývoj budoucí "pracovní“ populace, byla v návaznosti na podmínky vyplývající ze školského zákona a nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, tato oblast upravena v zákoně o specifických zdravotních službách a "bližší požadavky“ bylo nutné stanovit vyhláškou tak, aby byla pro všechny nastavena jednotná pravidla.

V ustanovení § 6 vyhlášky se stanoví především, že lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání nebo pracovnělékařské prohlídky se provádějí za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost ke konkrétní práci nebo vzdělávání.

Ustanovení § 7 stanoví obsah lékařské prohlídky prováděné za účelem zjištění zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo pracovnělékařské prohlídky. Tím je především rozbor anamnestických údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu, komplexní fyzikální vyšetření, základní laboratorní vyšetření

V § 8 vyhlášky je stanoveno, jaké jsou druhy prohlídek vztahujících se k posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělání a jeho průběhu, a stanoví se roční interval pro periodickou prohlídku žáků a studentů, kteří při přípravě na budoucí povolání vykonávají rizikové práce tak, aby byly včas podchyceny případné změny zdravotního stavu s ohledem na vyvíjející se mladý organismus. Aby se nezvyšovala ekonomická zátěž zřizovatele škol, bude platit, že lékařská prohlídka, pokud je při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonávána pouze práce zařazená do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a nejsou-li součástí této práce činnosti, pro jejíž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy, nemusí být prováděna.

DRUHY PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK

Podle § 9 vyhlášky pracovnělékařskými prohlídkami jsou:

  • - vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná, které se provádějí