Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zkrácení pracovní doby

1.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zkrácení pracovní doby

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zkrácení pracovní doby

Zaměstnavatel …………..(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

zastoupený ……………

Podle § 305 ZP a § 79 odst. 3 ZP vydávám tento

vnitřní předpis ke zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy.

1. Délku pracovní doby stanovím v souladu s § 79 odst. 3 ZP na:

a) …… hodin týdně u zaměstnanců, kteří nepracují ve dvousměnném, vícesměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu (uvést konkrétní počet hodin – např. 38 hodin);

b) …… hodin týdně u zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem (uvést konkrétní počet hodin – např. 36 hodin);

c) …… hodin týdně u zaměstnanců s vícesměnným a nepřetržitým pracovním režimem (uvést konkrétní počet hodin – např. 35 hodin).

2. Zkrácení pracovní doby podle bodu 1 pod rozsah stanovený v § 79 odst. 1 a 2 ZP se provádí bez snížení mzdy; důsledky tohoto zkrácení pracovní doby pro poskytování mzdy jsou řešeny ve vnitřním mzdovém předpisu.

3. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu ………(nejméně jednoho roku)

4. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem………

...........................................

razítko zaměstnavatele a

podpis jeho oprávněného zástupce

Komentář:

K obecným podmínkám vydání vnitřního předpisu zaměstnavatele a jeho možného obsahu viz Úvod.

Podle § 79 ZP délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně. Jde o tzv. čistou pracovní dobu, neboť přestávka na jídlo a oddech se do pracovní doby nezapočítává. Čtyřicetihodinová týdenní pracovní doba se týká jednosměnných provozů, ve vícesměnných a nepřetržitých provozech je stanovená týdenní pracovní doba kratší.

Délka pracovní doby zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu a zaměstnanců s vícesměnným a nepřetržitým pracovním režimem činí 37,5 hodiny týdně a délka pracovní doby zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí 38,75 hodiny týdně. Délka pracovní doby zaměstnanců mladších 18 let nesmí podle úpravy provedené tzv. technickou novelou zákoníku práce, účinné od 1. 1. 2008, překročit 40 hodin týdně s tím, že délka pracovní doby ve více základních pracovněprávních vztazích u těchto zaměstnanců nesmí ve svém souhrnu přesáhnout 40 hodin týdně. Před nabytím účinnosti tzv. technické novely zákoníku práce