Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Upozornění na pravidla odpisování v souvislostí s novelou ČÚS č. 708

9.11.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V krátkém přehledu Vás upozorníme na nejdůležitější pravidla a úskalí metody odpisování, která je potřeba domyslet v důsledku novely ČÚS č. 708.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2011 byla zveřejněna novela ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku, pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

O odpisování majetku toho již bylo hodně napsáno a tak v tomto krátkém přehledu upozorníme na nejdůležitější pravidla a úskalí dané metody, která je třeba v důsledku novely českého účetního standardu domyslet i z důvodů budoucí zamýšlené konsolidace.

Účetní jednotka pro naplnění ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví zvolí způsob odpisování rovnoměrný, výkonový nebo komponentní. Kombinace způsobů odpisování v rámci účetní jednotky není vyloučena. Změnu způsobu odpisování lze provést vždy pouze s účinností od prvního dne následujícího účetního období.

Zjednodušený způsob odpisování

Zjednodušený způsob odpisování, odpisování v souladu s věrným obrazem, je dán jen jako možnost, ne jako povinnost. Ovšem tato možnost volby odpisování zjednodušeným způsobem na jednu stranu výrazně zjednodušila přípravu na odpisování majetku.

Postup bude velmi jednoduchý podle níže uvedených kroků:

1. Jediná povinnost je provést kategorizaci, tj. přiřadit k majetku kód CC-CPA nebo CC-CZ. Doba odpisování je ke kategorizaci striktně stanovena. (Není rozpětí – není tedy povinnost si dobu určovat v rámci rozpětí – nemusíme řešit vnitřní normou.)

2. Dooprávkování – jednorázově, všude 40 %.

3. Pak účetní program majetek automaticky zařadí do odpisové skupiny, udělá odpisový plán a proúčtuje odpisy.

Pozor!

Nicméně je třeba věnovat pozornost bodu 5.1.1. bodu ČÚS kde se stanoví, že tento zjednodušený způsob odpisování může účetní jednotka použít pouze v účetním období roku 2011 a 2012.

Z uvedeného vyplývá, že pro následující léta po roce 2012 se účetní jednotka bude muset k dané problematice vracet.

Z výše uvedeného pak vyplývá ještě jeden důležitý aspekt. Pokud by z nějakých důvodů např. příspěvková organizace nově volila tuto metodu odepisování, zaniká zřizovateli faktická možnost nějak schvalovat „odpisové plány“. Zřizovatel pouze schválí provádění zjednodušeného způsobu odepisování, nicméně nic dalšího schvalovat nemusí, protože vše další je již striktně dáno ČÚS č. 708.

Následující odstavec 5.1.2. českého účetního standardu uvádí, že pokud účetní jednotka provádí změnu způsobu odpisování, s výjimkou postupu podle bodu 7.3., upraví pro již odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán s přihlédnutím ke zbývající době používání. V tomto případě účetní jednotka neprovádí dopočet oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala a odpisovala.