Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Uplatnění DPH ve zdravotnictví od 1. 4. 2012

11.4.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Do zákona o DPH se zavedl nový pojem "zdravotní služba", dozvíte se také o osvobození zdravotních služeb. Další novinky se dočtete v článku.

V souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o ZS“), zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákona č. 374/2011., o zdravotnické záchranné službě, bylo zákonem č. 375/2011 Sb. novelizováno mj. ustanovení § 51 a § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“).

Ustanovení § 58 zákona o DPH bylo touto změnou uvedeno do souladu s novými pojmy užívanými v zákoně o ZS a navazujících předpisech a zároveň taktéž do souladu se Směrnici Rady 2006/112/ES a judikaturou2 Soudního dvora Evropské unie (dále jen „ESD“). S ohledem na nově zákonem používané pojmy byl též novelizován text Příloh č.1 a č. 2 zákona o DPH. V případě dotčené položky přílohy č. 1 zákona o DPH zůstává přístup k uplatnění snížené sazby daně věcně nezměněn. V případě změn týkajících se přílohy č.2 zákona o DPH – viz text dále.

Uvedenou novelou se do zákona o DPH zavádí nový pojem „zdravotní služba“. Co se rozumí zdravotní službou vymezuje § 2 odst. 2 a odst. 3 zákona o ZS. Pojem zdravotní služba v sobě zahrnuje jak samotnou zdravotní péči, tak i další činnosti tímto zákonem vymezené.

Podle uvedeného ustanovení zákona o ZS sem patří:

- poskytování zdravotní péče a činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky (z. č. 96/2004 Sb.)

- konzultační služby,

- nakládání s tělem zemřelého,

- zdravotnická záchranná služba (z. č. 374/2011 Sb.),

- zdravotnická dopravní služba,

- přeprava pacientů neodkladné péče,

- činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení,

- transfuzní služby nebo krevní banky,

- specifické zdravotní služby podle zvláštních právních předpisů (z. č. 373/2011 Sb.).

Služby zdravotní péče definuje § 2 odst. 4 zákona o ZS. Tyto služby v sobě zahrnují preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky.

V souvislosti s pojmem zdravotní služba se vymezují pojmy „Poskytovatel zdravotních služeb a Oprávnění k poskytování zdravotních služeb“. Poskytovatelem zdravotních služeb se dle § 2 odst. 1 zákona o ZS rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Podmínky, které musí daná osoba splnit, aby získala oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jsou vymezeny v § 16 a násl. zákona o ZS. Pro poskytovatele zdravotních služeb platí, že může poskytovat jen ty zdravotní služby, které má uvedeny v oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Osvobození zdravotních služeb

Podle novelizovaného znění § 58 odst. 1 zákona o DPH, jsou od daně osvobozeny zdravotní služby, jsou-li současně splněny následující podmínky:

- jedná se o zdravotní služby vymezené zákonem upravujícím zdravotní služby (viz výše),

- zdravotní služby jsou poskytované poskytovatelem zdravotních služeb, přičemž rozsah poskytovaných zdravotních služeb je vymezen v jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb (viz výše),

- jedná se o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví.

I po 1. 4. 2012 nadále platí, že pro aplikaci osvobození od daně podle § 58 zákona o DPH není rozhodující způsob hrazení daného výkonu, tj. jestli pacientem, z veřejného zdravotního pojištění či jinou osobou. Pokud budou splněny všechny výše uvedené podmínky stanovené zákonem pro uplatnění osvobození od daně, bude daná služba osvobozena bez ohledu na způsob jejího hrazení.

V této souvislosti je třeba zmínit i problematiku regulačních poplatků ve zdravotnictví.

V případě regulačních poplatků i nadále platí, že tento poplatek je součástí úplaty za poskytnutou zdravotní službu příp. dodání zboží. U zdravotních služeb osvobozených podle § 58 zákona o DPH bude tak celá úplata včetně regulačního poplatku osvobozena od daně. U zdravotních služeb a u dodání zboží, které nelze osvobodit podle § 58 zákona o DPH, se uplatní u celé úplaty, která zahrnuje taktéž regulační poplatek daň na výstupu ve výši odpovídající příslušné sazbě daně.

Zejména s ohledem na podmínku „činnosti s léčebným cílem nebo chránícím lidské zdraví“ se zužuje