Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukončení studia z pohledu zdravotního pojištění

3.9.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za nezaopatřené dítě se podle zákona o státní sociální podpoře považuje dítě maximálně do 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Plátcem pojistného na zdravotní pojištění je za něj v takovém případě stát. Jak je tomu ale po skončení studia?

Vznik i zánik nároku na zařazení mezi státní pojištěnce je každý pojištěnec povinen své pojišťovně oznámit a doložit. Lhůta pro splnění oznamovací povinnosti je osmidenní. Za osoby nezletilé plní oznamovací povinnost zákonný zástupce.

Do ukončení povinné školní docházky (jejíž délka je stanovena školským zákonem a činí devět let) je situace jednoduchá – dítě je považováno za nezaopatřené a plátcem pojistného je stát.

Po dobu školních prázdnin, které navazují na skončení posledního roku povinné školní docházky, se dítě považuje za nezaopatřené, jestliže bude bezprostředně po prázdninách pokračovat v přípravě na budoucí povolání (tedy ve studiu). Pokud tomu tak nebude, je v období těchto školních prázdnin nezaopatřeným dítětem pouze v případě, že nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost nebo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Nezaopatřeným dítětem je pojištěnec i po ukončení povinné školní docházky až do svých 18 let, jestliže je veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pokud se po ukončení povinné školní docházky dále nepřipravuje na budoucí povolání, není zaměstnán, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není za něj plátcem pojistného stát např. z důvodu evidence na úřadu práce, musí si platit zdravotní pojištění sám jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Střední škola

Na střední škole se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání považuje i doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem jiné střední školy nebo vysoké školy. Podmínkou však je, že pokračuje v dalším studiu bezprostředně, bez jakéhokoliv přerušení.

Pokud na období po ukončení studia na střední škole bezprostředně nenavazuje další studium, platí stát ještě pojistné v době od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria do konce školního roku, tj. do 30. 6. příslušného roku (bez ohledu na skutečnost, je-li dítě v té době výdělečně činné), a v době bezprostředně navazujících posledních školních prázdnin (pokud ale dítě nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci).

Nevykonal-li žák v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku,