Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Uchazeč o zaměstnání

2.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.1 Uchazeč o zaměstnání

JUDr. Monika Pastorková

Na základě písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání na krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž obvodu má fyzická osoba bydliště (u občana ČR se jedná o adresu trvalého pobytu na území ČR nebo adresa místa, kde se na území obvykle nachází), se při splnění zákonem stanovených podmínek může stát tato fyzická osoba uchazečem o zaměstnání (§ 24-33 ZZ). Podmínkou je písemná žádost.

Uchazeč

Podle § 25 ZZ se uchazečem může stát (pokud zákon dále nestanoví jinak) fyzická osoba, která není

 • v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými dále,

 • osobou samostatně výdělečně činnou (za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního přepisu považuje za osobu samostatně výdělečně činnou),

 • společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti nebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby či ředitelem obecně prospěšné společnosti, vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy,

 • členem představenstva nebo správní rady akciové společnosti, vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy,

 • členem dozorčí rady obchodní společnosti, vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy,

 • členem družstva, vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy,

 • soudcem,

 • poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslancem Evropského parlamentu,

 • členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jestliže mu jsou vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění členové,

 • prezidentem republiky,

 • členem vlády,

 • prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu,

 • Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochránce práv,

 • členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členem rady Energetického regulačního úřadu,

 • členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, členem Národní rozpočtové strany, finančním arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra,

 • nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního předpisu nebo likvidátorem podle zvláštního právního předpisu, a to v době, kdy tuto činnost vykonává,

 • osobou pečující o dítě nebo osobu, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna,

 • výdělečně činná v cizině,

 • fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání s výjimkou, kdy tato osoba může doložit výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce 12 měsíců v posledních 2 letech,

 • fyzickou osobou, pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu mimo pracovněprávní vztah, a její měsíční odměna nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem přesáhne polovinu minimální mzdy,

 • předsedou nebo místopředsedou Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Příklad

Příklad:

Pracovní poměr v souběhu s evidencí může vykonávat fyzická osoba s výdělkem menším než polovina minimální mzdy (nenáleží jí však v této době podpora v nezaměstnanosti).


Kdy nelze být uchazečem o zaměstnání

Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou

 • je uznána dočasně neschopnou práce,

 • vykonává trest odnětí svobody nebo je ve vazbě, nebo vykonává ochranné opatření zabezpečovací detence,

 • pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, nebo

 • je invalidní ve 3. stupni podle § 39 odst. 2 písm. c) ZDPo s výjimkou, kdy je tato osoba schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek určených v ZDPo.

Příklad

Příklad:

V době pracovní neschopnosti je osoba zpravidla zabezpečena dávkami nemocenského pojištění a nemůže plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. V té době nemůže nastoupit do zaměstnání.

Částečná zaměstnanost v souběhu s evidencí uchazeče

Zařazení do evidence nebrání:

 • výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

 • výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud za období, na které byla sjednána, měsíční odměna nebo průměrná měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy; sjednání uvedených činností a odměny z nich je povinen uchazeč hlásit a dokládat krajské pobočce Úřadu práce.

V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínek měsíční výdělky sčítají. Po dobu výdělku z těchto činností nenáleží uchazeči podpora v nezaměstnanosti.

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání brání výkon činnosti na základě dohody o provedení práce. Pracovněprávní vztah založený dohodou o provedení práce tak představuje překážku vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Příklad

Příklady:

Uchazeč má pracovní poměr na 15 hodin týdně s hodinovou mzdou 105 Kč (6 850 Kč měsíčně).

Minimální mzda k 1. 1. 2023 je 17 300 Kč. Měsíční výdělek uchazeče činí 6 850 Kč, což je v souladu se zákonem o zaměstnanosti a uchazeč může být souběžně v evidenci (stát tedy za něj bude odvádět zdravotní a sociální pojištění). Podpora v nezaměstnanosti mu po dobu výdělku nenáleží, neboť to vylučuje § 44 odst. 3 ZZ.


Uchazeč je povinen úřadu práce doložit výkon těchto činností (pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti) a skutečnou výši obdržené odměny nebo mzdy. V případě více činností se měsíční výdělky a průměrné odměny sčítají.

Tato zaměstnání, která jsou v souběhu s evidencí uchazeče, nesmí být na překážku při zprostředkování zaměstnání. Uchazeč nesmí odmítnout nabízené zaměstnání úřadem práce z důvodu, že pracuje např. na dlouhodobou dohodu o pracovní činnosti.

Pokud úřad práce zprostředkuje uchazeči krátkodobé zaměstnání, na dobu nejdéle do 3 měsíců a není pro uchazeče vhodné, např. protože bylo sjednáno jen na poloviční pracovní úvazek, nebrání takové zaměstnání vedení v evidenci uchazečů, a to souběžně s tímto zaměstnáním.

Další překážky pro zařazení a vedení v evidenci

Překážkou vedení v evidenci je podle § 25 odst. 7 ZZ neposkytnutí identifikačních údajů uchazeče a neposkytnutí nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Překážkou pro zařazení do evidence je skutečnost, že fyzická osoba ukončí sama, nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání, které jí bylo krajskou pobočkou Úřadu práce zprostředkováno, nebo s ní zaměstnavatel ukončil vhodné zaměstnání z důvodů porušení pracovněprávních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. V těchto případech může fyzická osoba požádat znovu o zařazení do evidence po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce.

Příklad

Příklad:

Uchazeč nastoupil do zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce 2. ledna. Za měsíc ve zkušební době uchazeč toto zaměstnání bez vážného důvodu ukončil.

Do evidence na úřad práce se může přihlásit nejdříve 2. července.

Den zařazení do evidence

Pokud fyzická osoba požádá o zprostředkování zaměstnání do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo činností uvedených v § 25 odst. 1 ZZ nebo jiných činností, které jsou považovány za náhradní doby (doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, osobní péče o dítě do 4 let věku dítěte, osobní péče o převážně nebo úplně bezmocnou osobu a další vyjmenované v § 41 odst. 3 ZZ), zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností. V ostatních případech se fyzická osoba zařadí dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání (§ 26 ZZ). Soustavná příprava na povolání není dobou náhradní.

Ukončení zaměstnání dokládá fyzická osoba zápočtovým listem nebo písemným ukončením pracovního poměru, doby náhradní dokládá např. rozhodnutími nebo potvrzeními.

Právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, sociálního původu, národnosti či státního občanství, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, členství v politických hnutích nebo v odborech, dále z důvodu těhotenství, mateřství i otcovství.

Žádost o zprostředkování zaměstnání

V písemné žádosti (zpravidla na formuláři žádosti o zprostředkování zaměstnání) se uvádějí identifikační údaje uchazeče, údaje o jeho kvalifikaci, získaných pracovních zkušenostech, zájem o určitá zaměstnání, zdravotní omezení. Uchazeč musí dát písemný souhlas se zpracováním údajů uchazeče. Nejsou-li splněny podmínky pro zařazení, vydá o tom úřad práce rozhodnutí ve správním řízení.

Příklad

Příklad:

Bylo zjištěno, že uchazeč jako statutární orgán zapsaný v obchodním rejstříku má v mimopracovním vztahu k této společnosti průměrnou měsíční odměnu 10 000 Kč.

Nemůže být uchazečem o zaměstnání, pokud tato odměna přesáhla měsíčně s případným výdělkem polovinu minimální mzdy.

Evidence uchazečů o zaměstnání

V evidenci uchazečů o zaměstnání úřad práce shromažďuje údaje o uchazečích, uvedené v žádosti o zprostředkování. Tyto údaje jsou určeny pro statistické účely a pro účely stanovené zvláštními právními předpisy. V rámci těchto údajů úřad práce eviduje celý průběh zprostředkování, součinnost uchazeče s úřadem práce a poskytování služeb v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a rehabilitace. Rozhodné skutečnosti pro vedení v evidenci uchazeč osvědčuje při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání (údaje rozhodné pro podporu v nezaměstnanosti uchazeč osvědčuje při podání žádosti o tuto podporu, pokud si je nezjistí sám Úřad práce, který je oprávněn získávat rozhodné údaje z informačních systémů vedených Českou správou sociálního zabezpečení – například druh zaměstnání, dobu trvání zaměstnání, dobu důchodového pojištění atd.). Veškeré změny skutečností, které mají vliv na evidenci, je povinen uchazeč hlásit do 8 kalendářních dnů. Svou neúčast na jednání úřadu práce je rovněž povinen oznámit do 8 kalendářních dnů (§ 27 odst. 2 ZZ).

Změna bydliště

Pokud se v průběhu evidence uchazeč