Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účast zaměstnanců na nemocenském pojištění v příkladech

30.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Zaměstnanec, který je účasten nemocenského pojištění,

 • - platí ze započitatelných příjmů pojistné na sociální zabezpečení,
 • - je důchodově pojištěn, pokud u něho nebyly důvody, pro které se na ELDP vyplňuje křížek v jednotlivých kalendářních měsících,
 • - má nárok na poskytování dávek nemocenského pojištění, splňuje-li i další podmínky nároku na poskytování příslušné dávky nemocenského pojištění.
1. ZAMĚSTNANCI

     Účastna nemocenského pojištění může být jen osoba, která je podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění (dále jen „ZoNP“), považována za zaměstnance. V § 5 písm. a) tohoto zákona je ve dvaceti bodech uvedeno, kdo se považuje za zaměstnance. V okruhu zaměstnanců není uveden například uchazeč o zaměstnání, student a žák, „pověřený vlastník“. Z odměn u učňů se proto neplatí pojistné na sociální zabezpečení, neboť jsou žáky středních škol a ti nejsou účastni nemocenského pojištění.

     Od 1. ledna 2012 došlo k rozsáhlému r ozšíření okruhu osob, které se považují za zaměstnance podle zákona o nemocenském pojištění. Pokud jde o počet osob, které nově patří mezi zaměstnance, kteří mohou být účastni nemocenského pojištění, tak snad nejvíce se nová úprava dotýká zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce (DPP), členů kolektivních orgánů právnických osob, jednatelů s. r. o. a členů družstev činných v orgánech družstva.

2. PODMÍNKY ÚČASTI NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

     Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky pro vznik a trvání účasti na pojištění. Podle podmínek účasti na nemocenském pojištění se zaměstnanci dělí do dvou skupin, a to na zaměstnance činné na základě DPP a ostatní zaměstnance.

     Pro zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce (DPP) platí zvláštní podmínky pro účast na nemocenském pojištění. Pro ostatní zaměstnance platí jednotné podmínky, to znamená, že stejné podmínky pro účast na nemocenském pojištění platí pro zaměstnance v pracovním poměru, pro člena družstva, člena představenstva a. s., jednatele s. r. o., zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) atd.

2.1 Zaměstnanci, kteří nepracují na základě dohody o provedení práce

     Pro posouzení účasti na nemocenském pojištění musí zaměstnavatel ještě před nástupem zaměstnance do zaměstnání zařadit jeho zaměstnání podle dohodnutých podmínek do jedné ze tří skupin, a to jako zaměstnání krátkodobé, malého rozsahu, nebo ostatní.

     Účast na nemocenském pojištění:

 • - se posuzuje v každém kalendářním měsíci, v němž zaměstnání trvalo, a to u zaměstnání malého rozsahu. U krátkodobého zaměstnání se účast posuzuje jen v měsíci v případě, kdy v kalendářním měsíci trvalo více krátkodobých zaměstnání.
 • - trvá od vstupu do zaměstnání do skončení zaměstnání v ostatních případech.

2.1.1 Krátkodobé zaměstnání

     Krátkodobým zaměstnáním je zaměstnání, které nemělo trvat a ani netrvalo aspoň 15 dnů. Krátkodobým zaměstnáním je zaměstnání uzavřené např. od 1. do 14. dubna nebo od 1. do 10. dubna. Krátkodobým zaměstnáním není zaměstnání uzavřené např. od 1. do 30. dubna nebo na dobu neurčitou, pokud trvalo jen do 10. dubna (bylo například skončeno ve zkušební době), nebo od 1. do 14. dubna a poté bylo prodlouženo do 30. dubna nebo na dobu neurčitou.

     Krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu jsou zaměstnání, která nemají zakládat účast na nemocenském pojištění. Z této zásady platí výjimk y zejména z důvodu zabránit zneužívání uzavírání takových zaměstnání. Krátkodobé zaměstnání založí účast na nemocenském pojištění, jestliže je zaměstnáním, které se opakuje do 6 měsíců od skončení předchozího zaměstnání. Ke krátkodobému zaměstnání, u něhož ani sjednaný, ani dosažený započitatelný příjem nedosáhl částky 2 500 Kč, se vůbec nepřihlíží, posuzuje se tak, jako by neexistovalo.

     Z příjmu zúčtovaného ze zaměstnání, které nezaložilo účast na nemocenském pojištění, se neplatí pojistné na sociální zabezpečení.

Příklad č. 1 - nevzniká účast na nemocenském pojištění
 1. Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem pracovní poměr od 1. do 14. dubna 2012, mzda činila 15 000 Kč. Dosud u zaměstnavatele nepracoval. Zaměstnanec není účasten nemocenského pojištění, z 15 000 Kč se pojistné neplatí.

 2. Zaměstnanec uvedený v příkladu 1 skončil předchozí zaměstnání u téhož zaměstnavatele 30. září 2011. Zaměstnanec není účasten nemocenského pojištění, z 15 000 Kč se pojistné neplatí. Od skončení předchozího zaměstnání uplynulo 6 měsíců.

 3. Zaměstnanec uzavírá se zaměstnavatelem DPČ každý měsíc od 20. dne měsíce do konce měsíce. Odměna činí 2 450 Kč měsíčně. Zaměstnanec není účasten nemocenského pojištění, z 2 450 Kč se pojistné neplatí.

 4. Zaměstnanec uvedený v příkladu 3 obdrží v měsíci prosinci odměnu 4 900 Kč. Zaměstnanec není v prosinci účasten nemocenského pojištění. Z 4 900 Kč se pojistné neplatí. K předchozím zaměstnáním se nepřihlíží, protože příjem buď nebyl sjednán, nebo byl sjednán nižší než 2 500 Kč a zúčtovaný příjem je také nižší než 2 500 Kč. Zaměstnání v prosinci se proto neopakuje do 6 měsíců od skončení předchozího zaměstnání.

Příklad č. 2 - vzniká účast na nemocenském pojištění

Zaměstnanci skončil pracovní poměr, který založil účast na nemocenském pojištění, dne 31. 12. 2011. S týmž zaměstnavatelem uzavřel DPČ od 1. do 14. června, tj. do 6 měsíců od skončení předchozího zaměstnání.

 1. Sjednaná odměna 8 000 Kč, zúčtovaná 8 000 Kč. Z 8 000 Kč se platí pojistné.

 2. Sjednaná odměna 8 000 Kč, zúčtovaná 2 000 Kč (onemocněl). Ze 2 000 Kč se platí pojistné.

 3. Sjednaná odměna 2 400 Kč, zúčtovaná 3 500 Kč. Z 3 500 Kč se platí pojistné. (Pokud by zúčtovaná odměna činila 2 450 Kč, neplatilo by se z 2 450 Kč pojistné.)

2.1.2 Zaměstnání malého rozsahu

     Zaměstnáním malého rozsahu je zaměstnání sjednané na dobu delší než 14 dnů, u něhož měsíční započitatelný příjem byl sjednán ve výši pod 2 500 Kč, nebo nebyl sjednán.

     Ze zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, do nichž mu byl zúčtován započitatelný příjem ve výši aspoň 2 500 Kč. Příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání se posuzuje pro účast na nemocenském pojištění jako příjem zúčtovaný do posledního měsíce, v němž zaměstnání trvalo.

Příklad č. 3
 1. Člen představenstva bytového družstva má sjednanou odměnu 6 000 Kč za čtvrtletí; odměna je zúčtovávána do posledního měsíce čtvrtletí. Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění v březnu, červnu, září a prosinci, ze 6 000 Kč se platí pojistné. Pokud by měl sjednanou měsíční odměnu 2 000 Kč, nebyl by účasten nemocenského pojištění, ze 2 000 Kč by se pojistné neplatilo.

 2. Zaměstnanec pracuje na základě DPČ uzavřené od 1. ledna do 30. června 2012. Nemá sjednán měsíční příjem. V lednu až dubnu činila odměna 5 až 7 tisíc měsíčně, byl účasten nemocenského pojištění. V květnu činila odměna 2 000 Kč, v červnu 1 000 Kč a v červenci 10 000 Kč. V květnu není zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, z částky 2 000 Kč se pojistné neplatí. V červnu je účasten nemocenského pojištění, odměna činila 11 000 Kč. Odměna 10 000 Kč, která byla zúčtována do července, se pro účast posouvá do června. Za měsíc červenec (do 20. srpna) musí být odvedeno pojistné z 11 000 Kč, protože odměna 1 000 Kč se pro odvod pojistného přesouvá do července.

2.1.3 Zaměstnání ostatní

     Není-li zaměstnání zaměstnance zařazeno mezi zaměstnání krátkodobá nebo malého rozsahu, je z něho zaměstnanec účasten nemocenského pojištění od vstupu do zaměstnání po celou dobu jeho trvání.

Příklad č. 4
 1. DPČ byla uzavřena na dobu neurčitou. Měsíční odměna byla sjednána ve výši 6 000 Kč měsíčně. V červenci měl zaměstnanec „dovolenou“ bez nároku na náhradu mzdy, do července bylo zúčtováno 1 800 Kč. Zaměstnanec je i v červenci účasten nemocenského pojištění, z 1 800 Kč musí být odvedeno pojistné.

 2. Zaměstnanec uvedený v příkladu 1 v červenci nepracoval, do července mu nebyl zúčtován žádný příjem. Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění v celém měsíci červenci, ale není v tomto měsíci účasten důchodového pojištění. Na ELDP bude v měsíci červenci vyplněn křížek.

 3. Zaměstnanec má sjednánu DPČ na dobu neurčitou, pracovní doba je stanovena na úterý a čtvrtek od 15 do 19 hodin, odměna činí 200 Kč za hodinu. V červnu byl zaměstnanec uznán práce neschopným, odměna za červen činila 2 000 Kč. Sjednaná odměna za týden činí 1 600 Kč, měsíční odměna sjednaná činí tedy aspoň 2 500 Kč. Z 2 000 Kč musí být odvedeno pojistné. Zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele v období prvních 21 dnech trvání pracovní neschopnosti, od 22. dne má nárok na nemocenské,