Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Tvorba organizační kultury

18.11.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.7.3 Tvorba organizační kultury

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Formování úspěšné firemní kultury je komplikováno skutečností, že vytyčení cílů i formulace nástrojů vedoucích k jejímu dosažení vyžaduje schopnost určitého nadhledu nad stávajícím stylem řízení organizace. Získání nadhledu však většinou není jednoduché, neboť manažeři i zaměstnanci firmy jsou jeho součástí.

Způsob formování žádoucí firemní kultury

Formování žádoucí firemní kultury je úkolem především vrcholového vedení firmy – snaha delegovat tento úkol na nižší řídicí úroveň se zpravidla míjí účinkem. K hlavním způsobům, s jejichž pomocí manažeři organizační kulturu utvářejí, patří:

  • Zaměření pozornosti a kontroly. Zaměstnanci si uvědomují, čemu jejich nadřízení věnují hlavní pozornost, a podle toho se chovají. Důsledek pro organizační kulturu je zřejmý: Věnují-li manažeři určitým oblastem chování svých zaměstnanců zvýšenou pozornost, vytvářejí tím určité firemní hodnoty, které se stávají významnými i pro jejich zaměstnance. Zaměření své pozornosti mohou manažeři dávat najevo prostřednictvím pravidelné kontroly, otázek, které zaměstnancům pravidelně kladou, obsahem schůzí apod. Priority, které manažeři takto formulují, jsou ve vědomí zaměstnanců spojovány s firemním úspěchem i s osobním úspěchem v rámci organizace.

  • Způsob rozdělování zdrojů. Způsob, kterým organizace rozděluje své zdroje, ukazuje zaměstnancům její hodnoty a priority a ovlivňuje i priority jejich chování v organizaci.

  • Tvorba modelových rolí. Manažeři vystupují pro zaměstnance jako nositelé modelových rolí, a tak vytvářejí nebo posilují určitou organizační kulturu.

  • Hodnocení, odměňování a povyšování. Kritéria pro udělení odměny (pochvaly, příznivého pracovního hodnocení, zvýšení platu, povýšení, mimořádné odměny apod.) poskytují zaměstnancům informace o hodnotách organizace a utvářejí jejich chování. Zásah do organizační kultury vyžaduje zpravidla i vědomou změnu zásad personální politiky firmy.

  • Kritéria výběru. Jeho významu si manažeři mnohdy nejsou vědomi: I když se domnívají, že se pouze snaží identifikovat toho "nejlepšího“ uchazeče o místo, vybírají ve skutečnosti velmi často ty zaměstnance, kteří mají stejné hodnoty či osobnostní vlastnosti jako oni. Rozhodnutí týkající se přijímání zaměstnanců tak podobně jako povyšování dlouhodobě utvářejí organizaci složenou z osob s podobným způsobem uvažování. Snaha o změnu organizační kultury se proto neobejde bez analýzy a přehodnocení kritérií výběru nových zaměstnanců.

Nástroje tvorby firemní kultury

Ke konkrétním nástrojů tvorby firemní kultury patří především personální politika organizace a způsob řízení lidských zdrojů. K posilování jednotlivých faktorů a projevů firemní