Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

22.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.3.1 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Ing. Olga Hanzlová

Zálohy k vyúčtování transferů se týkají i transferů na pořízení dlouhodobého majetku.

Čerpání zálohy se zaúčtuje při profinancování investičních výdajů, tedy po úhradě investičních faktur. Zálohy se vyúčtují ve prospěch účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Na účet 403 se však nezahrnuje účelová dotace na pořízení dlouhodobého majetku, kterou zřizovatel – ÚSC poskytuje své příspěvkové organizaci. Tato investiční dotace je v souladu s § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. přídělem do investičního fondu. Její čerpání se shoduje s použitím dalších vlastních zdrojů příspěvkové organizace na pořízení dlouhodobého majetku. Na účtu 403 se tedy zachycují transfery od jiných poskytovatelů, jimiž jsou účelové transfery ze státního rozpočtu, ze státních fondů. Patří sem i investiční transfery z programů ze zahraničí, tedy z programů EU, z finančního mechanismu Norska, z finančního mechanismu Evropského společenství a Programu švýcarsko-české spolupráce.

Zálohy na pořízení dlouhodobého majetku jsou účtovány prostřednictvím účtu 374 – Přijaté krátkodobé zálohy na transfery, pokud budou poskytnuté prostředky vyúčtovány v průběhu roku. Jestliže se jedná o program s vyúčtováním v dalších účetních obdobích, pak se zálohy sledují na účtu 472 – Přijaté dlouhodobě zálohy na transfery.

ČUS č. 703 Transfery uvádí u investičních transferů záznamy na podrozvahovém účtu již v okamžiku podání žádosti o transfer. Podrozvahová pohledávka na účtu 941 – Dlouhodobá podmíněná pohledávka z nástrojů financovaných ze zahraničí se bude snižovat, jakmile vzniknou přijaté zálohy na transfery na rozvahovém účtu. Platí zásada, že se na podrozvahovém účtu nemůže vyskytnout pohledávka nebo závazek ve stejné výši jako na rozvahovém účtu.

Příklad 1 – Účtování a vyúčtování záloh na investiční transfery

Příklad
Příspěvková organizace (muzeum města) požádalo o dotaci z fondů EU na rekonstrukci budovy (půdní vestavba a zateplení budovy) ve výši 15 000 000 Kč. Akce se bude realizovat v letech 2012 s ukončením v září 2013. Poskytovatel poslal 1. zálohu pro financování výdajů v roce 2012 ve výši 1 200 000 Kč a druhu zálohu ve výši 2 000 000 Kč.

Tab. 1

Č.  Účetní případ    MD  D