Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Smlouva o nájmu parkovacího stání

20.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.0.3
Smlouva o nájmu parkovacího stání

Mgr. Pavla Krejčí

 

Smlouva o nájmu parkovacího stání

(dále jen “Smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “NOZ“)

 

Jaroslava Šliková

nar. 12. 5. 1990

trvale bytem: Kloboučnická 56, Praha 5

č. ú. 55555/100 vedený u Komerční banky a. s.

na straně jedné (dále jen "pronajímatel“)


a


Jaroslav Koblížek

IČ: 444444444

místem podnikání Louňovská 17, Praha 4

na straně druhé (dále jen "nájemce“)


se dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření této smlouvy:


 

Článek I

Předmět nájmu

 

Pronajímatel je vlastníkem pozemku parc. č. 4444/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5555 m2, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava - město, na listu vlastnictví č. 55555, nacházejícího se v objektu na ulici Harantova 28 v Moravské Ostravě (dále také "Pozemek“). Na Pozemku jsou vybudována parkovací místa určená pro parkování motocyklů, osobních automobilů a dodávek do hmotnosti 3,5 tuny. Kolaudační souhlas na parkoviště byl vydán .......................... dne .................. pod sp. zn ....................

 

Článek II.

Účel nájmu a jeho trvání

 

1. Pronajímatel tímto pronajímá nájemci část Pozemku, a to konkrétně parkovací stání č. .......... o výměře 15 mvyznačené na plánku tvořícím Přílohu č. 1 červeně (dále jen “Parkovací stání“). Parkovací stání je pronajato nájemci za účelem parkování dodávky zn. ........., SPZ ............. Nájemce je povinen pronajímateli hradit sjednané nájemné.

 

Alternativa 1

2. Nájem se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 6 měsíců ode dne podpisu této Smlouvy. Smluvní strana, která nebude mít zájem na prodloužení doby nájmu, je povinna oznámit druhé smluvní straně toto své rozhodnutí nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby nájmu.

 

3. Nebude-li rozhodnutí o nezájmu prodloužit nájemní vztah oznámeno v souladu s článkem II odst. 2 této Smlouvy druhé smluvní straně, prodlužuje se automaticky doba nájmu za stávajících podmínek, a to vždy o dobu 6 měsíců, a to i opakovaně.

 

Alternativa 2

2. Nájem se sjednává na dobu neurčitou. Výpovědní doba činí 2 měsíce a začne běžet prvního dne v měsíci následujícího po doručení písemné výpovědi.

 

Článek III.

Výše nájemného a způsob úhrady

 

1. Nájemce je pronajímateli povinen hradit nájemné ve výši 1 500 Kč (Slovy: Tisíc pět set korun českých) měsíčně. Nájemné je splatné měsíčně pozadu na účet pronajímatele, uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to vždy do konce měsíce, za které je nájemné hrazeno.

 

2. V případě prodlení nájemce s hrazením nájemného vzniká pronajímateli právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně za každý den prodlení.

 

3. Po uplynutí prvního kalendářního roku po podpisu Smlouvy je pronajímatel oprávněn jednostranně písemně zvýšit dohodnuté nájemné o index inflace za uplynulý rok, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem. Nájemné se takto zvyšuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o zvýšení nájemného. Výpočtovou základnou je vždy výše nájemného z předchozího kalendářního roku. Pronajímatel je oprávněn takto nájemné poprvé zvýšit v roce ....

 

4. V případě, že se nájemce dostane s hrazením nájmu do prodlení přesahující jeden měsíc, vyzve pronajímatel nájemce písemně k úhradě nájmu. Ve výzvě mu musí stanovit náhradní lhůtu 7 dnů k úhradě nájemného. Neuposlechne-li nájemce výzvy a nájem v náhradní stanovené lhůtě neuhradí, má pronajímatel právo dle § 2228 odst. 2 NOZ vypovědět nájem bez výpovědní doby.

 

Článek IV.

Kauce

 

1. Nájemce je dále povinen složit bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. 1111111/0100, vedený u Komerční banky a. s., nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu této Smlouvy vratnou kauci ve výši 10 000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých), kterou je pronajímatel oprávněn použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě případných dalších závazků nájemce vůči pronajímateli, vzniklých v souvislosti s nájmem (např. náhrady škody), a to v okamžiku, kdy bude nájemce s úhradou těchto pohledávek či závazků více než 5 dnů v prodlení. Nájemce je povinen po písemné výzvě pronajímatele doplnit do jednoho měsíce takto složenou kauci na původní výši, pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal.

 

2. V případě porušení povinnosti nájemce k hrazení kauce nebo jejímu doplnění má pronajímatel právo nájem vypovědět, a to bez výpovědní doby.

 

Článek V.

Předání a převzetí Parkovacího stání

 

1. Smluvní strany se dohodly, že Parkovací stání bude pronajímatelem předáno nájemci do užívání dnešního dne. Nájemce se zavazuje Parkovací stání převzít.

 

2. O předání a převzetí Parkovacího stání bude mezi