Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sjednat, stanovit, určit

20.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tyto způsoby může zaměstnavatel využít při mzdových jednáních se zaměstnancem. Podívejme se na ně.

Sjednání v kolektivní smlouvě

Mzdová práva mohou být sjednávána v kolektivní smlouvě. Takto sjednanou mzdu lze hodnotit vzhledem k rovnocennému postavení obou smluvních stran jako spravedlivější než mzdu jednostranně stanovenou zaměstnavatelem nebo i sjednanou mezi zaměstnavatelem a jednotlivým zaměstnancem.

Tím, že bude kolektivní smlouva obsahovat údaje o mzdě a způsobu odměňování, o splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy, nebude nutno vydávat zaměstnanci mzdový výměr o těchto skutečnostech, nemusí se sjednávat v pracovní nebo jiné smlouvě, ani o nich zvlášť informovat jiným způsobem. Způsobem odměňování je nutno rozumět výčet mzdových složek a podmínek pro jejich poskytování včetně mzdových sazeb.

Sjednání mzdy v pracovní nebo  jiné smlouvě

Mzda může být sjednána v pracovní smlouvě nebo v jiné smlouvě, i když povinnou náležitostí pracovní smlouvy ujednání o mzdě není.

Neobsahuje-li pracovní smlouva mzdové ujednání, musí zaměstnavatel podle § 37 odst. 1 písm. f) ZP písemně informovat zaměstnance o mzdě a způsobu odměňování, o splatnosti mzdy, o termínu výplaty mzdy a o místu a způsobu vyplácení mzdy včetně změn o těchto údajích. Povinnost poskytnout stejné informace však vyplývá i z ustanovení o mzdovém výměru (§ 113 odst. 4 ZP), který musí být zaměstnanci vydán již v den nástupu do práce. Stejnou informaci však může obsahovat i kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Pro splnění této informační povinnosti postačuje jedna z daných možností.

V pracovní smlouvě mohou být ze mzdové oblasti sjednávány časově stabilní skutečnosti odpovídající charakteru tohoto dokumentu, slučitelné s ostatními ustanoveními pracovní smlouvy, zejména s druhem práce a dobou jeho platnosti. Budou to zpravidla ujednání o způsobu odměňování (časová, úkolová, podílová nebo jiná mzda), o stálých mzdových kategoriích, jako je například zařazení do tarifního stupně (tarifní třídy) podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce vyplývající z druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, zařazení do mzdové skupiny (tarifní stupnice) podle sjednaného typu pracovního režimu (směnnost, nepřetržitost), zařazení do mzdové skupiny podle ztěžujících a rizikových vlivů pracovního prostředí apod., o splatnosti mzdy, o termínu výplaty mzdy a o místu a způsobu vyplácení mzdy.

Mzdu je možno individuálně dále sjednat v jiné smlouvě o mzdě. Ta však nesmí odporovat obsahu nebo účelu zákoníku práce]. Výhodou sjednání mzdy v jiné smlouvě je to, že kromě možností uvedených u pracovní smlouvy je možno sjednávat v této smlouvě i další mzdové podmínky, jejichž platnost, stejně jako platnost celé smlouvy, může být časově omezena, například podmínky související s výkonem dané funkce (zpravidla vedoucí nebo manažerské a podle toho jsou tyto smlouvy často nazývané manažerskými), podmínky zainteresovanosti na plnění operativních úkolů, na výsledcích firmy apod. Mimo mzdy budou zpravidla součástí těchto smluv ještě další podmínky jako konkurenční ustanovení, ujednání o odchodném aj.

Sjednání mzdy mzda ve vnitřním předpisu

Kolektivní nesmluvní formou úpravy mzdových práv zaměstnavatelem je