Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sestavení účetní závěrky za rok 2010 – povinnost sestavit Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu

9.2.2011, Zdroj: Ministerstvo financí

Při sestavení účetní závěrky za rok 2010 je pro vybrané účetní jednotky mimo jiné významné, zda mají povinnost sestavit výkazy Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu.

Povinnost sestavit tyto výkazy mají vybrané účetní jednotky podle § 18 odst. 1 poslední věty zákona o účetnictví: „pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě kritéria uvedená v § 20 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2“.

Pro naplnění povinnosti sestavit výkazy Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu musí proto vybraná účetní jednotka současně splnit dvě podmínky:
  - více než 40 000 000 Kč aktiv celkem a
  - více než 80 000 000 Kč ročního úhrnu čistého obratu.

Tato kriteria byla stanovena novelou zákona o účetnictví učiněnou zákonem č. 410/2010 Sb. a vybrané účetní jednotky je použijí již při sestavování účetní závěrky za rok 2010.

V případě podmínky aktiv celkem nevznikají interpretační obtíže.

V případě ročního úhrnu čistého obratu mohou vznikat pochybnosti, jak mají vybrané účetní jednotky v roce 2010 postupovat při zjišťování čistého obratu za bezprostředně předcházející účetní