Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozvázání dohody o sdíleném pracovním místě

3.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.50
Rozvázání dohody o sdíleném pracovním místě

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Rozvázání dohody o sdíleném pracovním místě

Zaměstnavatel …………………………………………………………………… (název a sídlo, IČO)

zastoupený……………….. (jméno a příjmení)

 

a

zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení), narozen dne ..................... číslo OP ....................... trvale bytem .........................

(dále jen „zaměstnavatel“ a „zaměstnanec“)

uzavírají tuto

dohodu o rozvázání závazku z dohody o sdíleném pracovním místě.

1. Podle dohody o sdíleném pracovním místě uzavřené dne ............... zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele v pracovním poměru na sdíleném pracovním místě. Dohoda o sdíleném pracovním místě se touto dohodou rozvazuje a končí dnem ...............

2. Pracovní poměr zaměstnance k zaměstnavateli založený pracovní smlouvou ze dne ……………nadále trvá.

3. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

 

V ..................... dne ...................

........................................ ..........................................

podpis zaměstnance razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 81 ZP

  • § 317a ZP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • § 582 NOZ

  • § 1724 až § 1766 NOZ

Komentář:

Dohodu o sdíleném pracovním místě lze kdykoliv v průběhu jejího trvání rozvázat dohodou zaměstnavatele a zaměstnance ke sjednanému dni. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou dohodu bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu ukončit také jednostranně výpovědí s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. K výpovědi se souhlas druhé strany nevyžaduje. Pokud je rozvázána ze strany zaměstnavatele dohoda jen s jedním zaměstnancem, ostatní dohody se zbývajícími zaměstnanci stále platí. Zaměstnavatel však může, pokud mu nebude vyhovovat režim sdíleného pracovního místa vůbec anebo u konkrétních zaměstnanců, kteří např. nebudou schopni se dohodnout na rozvržení pracovní doby, dohody ukončit dohodou nebo výpovědí vůči všem. 

Dohoda o rozvázání je dvoustranné právní jednání směřující ke skončení závazku ze sdíleného pracovního místa. Dohoda vyžaduje souhlas obou stran, a ani jedna není povinna jí sjednávat. Návrh na sjednání dohody může podat buď zaměstnavatel, nebo zaměstnanec, a je pouze na vůli účastníka pracovního poměru, kterému byl návrh na uzavření této dohody předložený, zda na něj přistoupí nebo nikoliv.

Dohoda se sjednává podle pravidel upravených pro sjednávání smluv obecně obsažených § 1724 až § 1766 NOZ. Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. Smlouva je uzavřena (§ 1725 NOZ), jakmile si strany ujednaly její obsah. V mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně smlouvu ujednat a určit její obsah. Podle § 1759 NOZ smlouva strany zavazuje a lze ji změnit či zrušit jen se souhlasem všech stran.

Dohoda o rozvázání musí být písemná, nelze ji uzavírat