Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozhodnutí o hromadném čerpání dovolené

23.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.11
Rozhodnutí o hromadném čerpání dovolené

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

 

ROZHODNUTÍ O HROMADNÉM ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

 

 

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený .................

v dohodě s odborovou organizací (a se souhlasem rady zaměstnanců)............... (uvést označení)

 

rozhodl o hromadném čerpání dovolené v roce 2012 takto:

 

1. Určuji hromadné čerpání dovolené v době od ..... do ......

 

2. Čerpání dovolené se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru (případně uvést jejich konkrétní vymezení provozem, druhem práce nebo jiným jednoznačným způsobem).

 

3. Rozhodnutí je v písemné formě vyvěšeno v recepci zaměstnavatele, uveřejněno na intranetu a uloženo v sekretariátu ředitele. Vedoucí zaměstnanci jednotlivých útvarů zaměstnavatele jsou povinni s tímto rozhodnutím prokazatelně všechny podřízené zaměstnanci seznámit.

 

 

V ................. dne ........................

 

 

 

 

................................

razítko a podpis

..............................................................

razítko zaměstnavatele a podpis zástupce
odborové organizace jeho
oprávněného zaměstnance

 

-------------------------------------------------------------------------

Právní úprava: § 217, § 219, § 220 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 

 

Komentář:

Podle § 220 ZP může zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací a od 1. 1. 2012 i se souhlasem rady zaměstnanců určit hromadné čerpání dovolené, jen jestliže je to nezbytné z provozních důvodů. Hromadné čerpání dovolené nesmí činit více než 2 týdny a pouze u uměleckých souborů může činit 4 týdny. Určení hromadného čerpání dovolené z jiných než provozních důvodů není možné. Hromadné určení čerpání dovolené je výjimkou z pravidla, že čerpání dovolené je určováno zaměstnavatelem zpravidla ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnanci. Hromadné čerpání dovolené může být určeno pouze některým konkrétně vymezeným skupinám zaměstnanců, např. určitého provozu. Provozem se pro tento případ rozumí plnění úkolů nebo činností zaměstnavatele, a to zejména úkolů, které souvisejí se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb anebo jiné obdobné činnosti, kterou zaměstnavatel provádí vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Forma rozhodnutí o hromadném čerpání dovolené zákoníkem práce výslovně určena není s jedinou výjimkou, že působí-li u zaměstnavatele odborová organizace a rada zaměstnanců, musí tak zaměstnavatel učinit výhradně v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců. Dohoda s odborovou organizací znamená, že odborová organizace musí k tomuto rozhodnutí dát souhlas, který je vyjádřen souhlasným vyjádřením o čerpání hromadné dovolené, a to jak s vymezením okruhu zaměstnanců, na které se toto opatření vztahuje, tak i s určením doby (délky) čerpání a termínu čerpání této dovolené. Zaměstnavatel je proto povinen odborovou organizaci o souhlas s jejím hromadným čerpáním předem požádat. Obdobně se postupuje při vyžádání si souhlasu rady zaměstnanců. Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace i