Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozhodné skutečnosti dodatečně oznamované zdravotní pojišťovně

9.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Dodatečné sdělování rozhodných skutečností nemusí být nutně „mimořádnou“ událostí, ale mnohdy pouze reakcí na zjištění zaměstnavatele, případně oznámení podané zaměstnavateli zaměstnancem.

Neplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele

     Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je oznamovat zdravotní pojišťovně v zákonné osmidenní lhůtě údaje o jeho zaměstnancích, nejčastěji pak nástup zaměstnance do zaměstnání a ukončení zaměstnání, k čemuž slouží kódy „P“ a „O“. Jestliže totiž zaměstnavatel zaměstnance v návaznosti na vznik jeho účasti na zdravotním pojištění řádně nepřihlásí a tento zaměstnanec není u zdravotní pojišťovny současně registrován v žádné jiné kategorii (například OSVČ nebo osoba, za kterou platí pojistné stát), vznikne u něj období z časového hlediska pojištěním nepokryté. V důsledku této skutečnosti pak zdravotní pojišťovna pojištěnce vyzývá, aby dokladoval svůj pojistný vztah, v opačném případě jej zařadí jako tzv. osobu bez zdanitelných příjmů s měsíční povinností placení pojistného v částce 1 080 Kč.

Přehledy o platbě na zdravotní pojištění zaměstnavatele

     Pravidelně každý měsíc, vždy však nejpozději ke 20. dni následujícího kalendářního měsíce, je zaměstnavatel povinen předat zdravotní pojišťovně tento formulář, ve kterém uvádí úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, celkovou částku pojistného a počet zaměstnanců, ke kterým se tyto údaje vztahují.

     Jakmile zaměstnavatel dodatečně zjistí chybu v některé z těchto tří položek, podává zdravotní pojišťovně opravný přehled s uvedením správných údajů. Jakákoliv chyba má vliv na objektivitu údajů v informačním systému zdravotní pojišťovny a ve svém důsledku pak zkresluje reálný stav. Nesprávně uvedenou částku úhrnu vyměřovacích základů nebo výši pojistného lze dořešit při kontrole zaměstnavatele, ovšem rozpory v počtech zaměstnanců mohou způsobit problémy právě zaměstnanci, jak bude dále uvedeno. V této souvislosti doplňuji, že na Přehledu se neuvádí například zaměstnanci, kterým byl zúčtován příjem po skončení zaměstnání ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPVZP“). Tyto osoby již nejsou v měsíci zúčtování příjmu zaměstnanci zaměstnavatele, proto na Přehled nepatří, i když se pojistné odvádí. Na Přehledu taktéž nejsou vykazováni zaměstnanci, kteří onemocněli v ochranné lhůtě po rozvázání pracovního poměru, třebaže zaměstnavatel v přímé souvislosti s pobíráním nemocenských dávek může použít kódy „N“ a „K“.

     Mnohem závažnějším proviněním je však (opakované) nedodání Přehledu. Přestože zdravotní pojišťovny disponují nástroji, na jejichž základě mohou stanovit pravděpodobnou výši pojistného, je takové počínání pádným důvodem k uložení pokuty, jejíž výše může činit až 50 000 Kč.

Dohody o pracovní činnosti

     Speciální pozornost je zapotřebí věnovat zaměstnávání zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti. Povinnost zaměstnavatele platit za zaměstnance pojistné vzniká, resp. zaniká za podmínek uvedených v ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle kterých zaměstnavatel přihlašuje (a odhlašuje) zaměstnance u zdravotní pojišťovny. U zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracovní činnosti platí, že zaměstnavatel:

  • přihlašuje zaměstnance ke dni nástupu do zaměstnání, kterým je den, v němž zaměstnanec poprvé po uzavření dohody začal sjednanou pracovní činnost vykonávat, a

  • odhlašuje zaměstnance dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti sjednána.

     Vždy je však zapotřebí mít na paměti, že základní podmínkou pro