Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání

4.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1 Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání

JUDr. Zdeňka Leiblová, Mgr. Monika Chromečková

Rekvalifikací uchazečů a zájemců o zaměstnání zákon o zaměstnanosti rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace (včetně jejího udržování nebo obnovování) uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Rekvalifikaci zajišťuje úřad práce příslušný podle trvalého bydliště uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Rozsah a obsah rekvalifikace musí odpovídat individuálním schopnostem a zkušenostem fyzické osoby. Při zařazování do rekvalifikace je nutné přihlédnout ke zdravotnímu stavu uchazeče nebo zájemce o zaměstnání.

Vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů a zájemců o zaměstnání a rekvalifikaci zaměstnanců, stanoví formy rekvalifikace a upřesňuje druhy nákladů na rekvalifikaci, které mohou hradit úřady práce.

Formy rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a zaměstnanců

Uskutečnění rekvalifikace

Rekvalifikace se uskutečňuje formou vzdělávání

 • ve vzdělávacích programech dalšího profesního vzdělávání,

 • ve speciálních programech k získání konkrétní pracovní dovednosti,

 • ve vzdělávacích aktivitách v rámci mezinárodních programů,

 • ve vzdělávacích programech určených pro uchazeče o zaměstnání, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání podle § 33 ZZ,

 • ve školních vzdělávacích programech pro střední vzdělávání v rámci soustavy oboru vzdělávání,

 • v jiných vzdělávacích aktivitách, které směřují k získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace.

Jednotlivé vzdělávací programy a aktivity lze vzájemně kombinovat.

Náklady na rekvalifikaci

Náklady rekvalifikačního zařízení na rekvalifikaci se pro účel úhrady úřadem práce považují

 • přímé náklady vynaložené na rekvalifikaci (přímý materiál, přímé mzdy a odměny zaměstnanců, ostatní přímé náklady),

 • režijní náklady,

 • náklady na dílčí části rekvalifikace, které pro rekvalifikační zařízení zabezpečuje jiné rekvalifikační nebo vzdělávací zařízení,

 • přiměřený zisk, maximálně do výše 15 % vynaložených nákladů,

 • daň z přidané hodnoty uhrazená rekvalifikačním zařízením v souvislosti s rekvalifikací, pokud rekvalifikační zařízení není plátcem této daně.

Za náklady rekvalifikačního zařízení se dále, pokud již nejsou zahrnuty v nákladech výše uvedených, považují

 • náklady na potřebnou výbavu účastníků rekvalifikace, například nutné školní potřeby a učebnice, maximálně však do výše 2 000 Kč na jednoho účastníka,

 • náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytnuté účastníkům rekvalifikace,

 • pojištění účastníků rekvalifikace pro případ úrazu, sjednané na dobu účasti na rekvalifikaci.

Rekvalifikace vlastních zaměstnanců

V případě rekvalifikace, kterou zabezpečuje zaměstnavatel pro své zaměstnance podle § 110 ZZ, se za náklady na rekvalifikaci nepovažují náklady vynaložené na osobní ochranné pracovní prostředky, čisticí a dezinfekční prostředky a na pojištění. V případě, že je rekvalifikace zabezpečována ve vlastním rekvalifikačním zařízení zaměstnavatele, se za náklady na rekvalifikaci vlastních zaměstnanců nepovažují ani náklady přiměřeného zisku.

Náklady hrazené uchazeči

Dále mohou úřady práce hradit náklady spojené s rekvalifikací hrazené uchazeči o zaměstnání, který byl úřadem práce vyslán na rekvalifikaci, a to v rozsahu

 • prokázaných jízdních výdajů na cestu hromadnými dopravními prostředky z místa bydliště do místa konání rekvalifikace a zpět, pokud se rekvalifikace uskutečňuje mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání, včetně jízdních výdajů na cestu k přijímacímu řízení a na cestu na zahájení a ukončení rekvalifikace,

 • prokázaných výdajů za ubytování po dobu rekvalifikace, která se koná mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání, maximálně však do výše 1 000 Kč na den,

 • stravného ve dnech účasti na rekvalifikaci, která se koná mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání,

 • pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení, případně další pojištění spojené s rekvalifikací v zahraničí.

Náklady na asistenta OZP

V případě, že je při rekvalifikaci osoby se zdravotním postižením, která se účastní rekvalifikace v rámci pracovní rehabilitace podle § 71 písm. c) ZZ, nezbytná účast jiné fyzické osoby, asistenta, považují se za náklady spojené s rekvalifikací i náklady spojené s její účastí při rekvalifikaci.

Úhrada nákladů

Náklady spojené s rekvalifikací hradí úřad práce rekvalifikačnímu zařízení nebo zaměstnavateli bezhotovostně převodem na jeho účet vedený u peněžního ústavu. Náklady spojené s rekvalifikací hradí úřad práce uchazeči o zaměstnání bezhotovostně převodem na jeho účet vedený u peněžního ústavu nebo peněžní poukázkou či v hotovosti.

Akreditace k provádění rekvalifikace

Rekvalifikace mohou provádět (podle vyhl. č. 176/2009 Sb.) pouze akreditovaná zařízení, která mají akreditované vzdělávací programy. Akreditaci uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, jedná-li se o programy se zdravotním zaměřením, vždy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Akreditováno může být buď vzdělávací zařízení, nebo příslušný útvar zaměstnavatele, který je pověřen u zaměstnavatele vzděláváním. Akreditace je udělována při splnění podmínek na základě písemné žádosti. Těmto rekvalifikačním zařízením může úřad práce na základě uzavřené písemné dohody hradit náklady spojené se sjednanými rekvalifikacemi.

Dohoda o rekvalifikaci

Dohoda mezi úřadem práce a rekvalifikačním zařízením o rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny

 • identifikační údaje účastníků dohody,

 • pracovní činnost, na kterou budou uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání rekvalifikováni,

 • základní kvalifikační předpoklady potřebné pro zařazení do rekvalifikace,

 • rozsah teoretické a praktické přípravy,

 • místo a způsob provedení rekvalifikace,

 • doba zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob ověření získaných znalostí a dovedností,

 • náklady rekvalifikace, doba a způsob jejich úhrady,

 • závazek rekvalifikačního zařízení uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při rekvalifikaci,

 • závazek akreditovaného zařízení vrátit poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce než náležely, a lhůta a podmínky jejich vrácení,

 • ujednání o vypovězení dohody.

V této dohodě úřad práce musí rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku na