Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Redukce průměrného hodinového výdělku

9.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.2 Redukce průměrného hodinového výdělku

Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová

Průměrný hodinový výdělek zjištěný k počátku dočasné pracovní neschopnosti (s výjimkou případu, kdy prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (DPN) začíná v jednom čtvrtletí a končí ve druhém čtvrtletí – zde budou použity dva průměrné výdělky) se upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského podle § 21 odst. 1 písm. a) ZNP s využitím tří redukčních hranic.

Pro rok 2019 jsou stanoveny redukční hranice pro účely dávek nemocenského pojištění:

  1.  1 090 Kč,
  2. 1 635 Kč,
  3. 3 270 Kč.

Pro účely výpočtu náhrady mzdy při DPN se musí tyto redukční hranice určené na kalendářní den převést na hodinové vynásobením koeficientem 0,175 a poté se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

  1. redukční hranice = 1 090 × 0,175 = 190,75 Kč,
  2. redukční hranice = 1 635 × 0,175 = 286,13 Kč,
  3. redukční hranice = 3 270 × 0,175 = 572,25 Kč.

S použitím těchto hodinových redukčních hranic se provede redukce průměrného hodinového výdělku takto:

Do výše první redukční hranice se započte 90 % průměrného hodinového výdělku  190,75 × 90 % = 171,675 Kč   
Rozdíl mezi druhou a první redukční hranicí se započte ve výši 60 %  (286,13 – 190,75) × 60 % = 57,228 Kč   
Rozdíl mezi třetí a druhou redukční hranicí se započte ve výši 30 % (k částce průměrného hodinového výdělku nad třetí redukční hranici se nepřihlíží)  (572,25 – 286,13) × 30 % = 85,836 Kč   
Maximální průměrný redukovaný výdělek činí  171,675 + 57,228 + 85,836 = 314,739 Kč   
Maximální výše náhrady mzdy při DPN za jednu hodinu  314,739 × 60 % = 188,843 Kč za hodinu   

Protože zákon nestanoví způsob zaokrouhlování dílčích výsledků, lze postupovat i tak, že při dílčích výsledcích započteme čísla jen na dvě platná desetinná místa:

(171,68 + 57,23 + 85,84) × 60 % = 188,85 Kč (maximální výše náhrady při DPN).

Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti se neposkytne v období prvních 14 kalendářních dnů za dobu prvních tří pracovních dnů, nejvýše však za 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn.

Při vzniku dočasné pracovní neschopnosti z důvodu karantény náleží v období prvních 14 kalendářních dnů náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku i za první 3 pracovní dny karantény.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec má dočasnou pracovní neschopnost od 10. 2. do 23. 2. Jeho průměrný výdělek k 1. 1. činí 386,46 Kč.

Redukce se