Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Průběh a nástroje adaptačního procesu

11.11.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3.2.1 Průběh a nástroje adaptačního procesu

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

O adaptaci nových zaměstnanců hovoříme především tehdy, je-li tento proces formalizován a řízen zpravidla přímým nadřízeným nebo personálním úsekem firmy.

Adaptační plán

Při nástupu do nového zaměstnání by měl pracovník získat svůj písemný individuální adaptační plán, jehož konkrétní podoba – obsah i délka – závisí na pozici, na kterou nastupuje. Adaptační plán zpravidla stanoví, s jakými obecnými informacemi a dokumenty by se měl zaměstnanec v průběhu své celopodnikové adaptace seznámit, jaká školení, případně osobní setkání by měl absolvovat, s jakými organizačními útvary by se měl metodou rotace seznámit (případně jakou dobu by v nich měl strávit) a na kdy jsou naplánovány hlavní kontrolní body jeho adaptace, zpravidla rozhovory s nadřízeným nebo zástupcem personálního úseku.

Důležitým prvkem adaptačního plánu je odpovídající rozložení nových informací v čase tak, aby zaměstnanec nebyl informacemi zahlcen, a stanovení různých způsobů učení a získání nových dovedností. K předání a vysvětlení adaptačního plánu by mělo dojít v průběhu prvého pracovního dne během rozhovoru nového zaměstnance s nadřízeným.

Poskytnutí základních informací

Úvodní část adaptace je zpravidla zaměřena na předání rozhodujících informací o celém podniku, a to ústní i písemnou formou. Tuto část adaptačního procesu má na starosti většinou personální oddělení. Na podporu prvých kroků adaptace nových zaměstnanců mají střední a velké podniky pro nové zaměstnance většinou k dispozici orientační brožury, audio- a videokazety, obsahující nejdůležitější informace o podniku – jeho historii, produktech a službách, řídicí filozofii, organizaci, personální politice, základních vnitrofiremních směrnicích a pravidlech apod.

Předání informací by nemělo probíhat jen v písemné podobě, ale i ve formě ústní umožňující lepší vysvětlení základních postupů a pravidel. Předávané informace se vedle základních charakteristik firmy týkají většinou pracovních podmínek, pravidel odměňování, možností vzdělávání a výcviku, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, sociálního programu firmy, stravovacích možností, poskytovaného pojištění, disciplinárních postupů, pravidel vysílání na pracovní cesty, zaměstnaneckých kodexů apod.

Adaptace na úrovni