Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příspěvky a dotace poskytované podle ČÚS 703 - Transfery

2.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.3 Příspěvky a dotace poskytované podle ČÚS 703 – Transfery

Ing. Olga Hanzlová

Postup orgánů poskytujících transfery

Transfer je poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů, včetně prostředků ze zahraničí, z rozpočtů ÚSC, ze státních fondů s výjimkou daní, poplatků a jiných podobných dávek, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí, pokud jedna účetní jednotka je poskytovatelem peněžních prostředků a jiná účetní jednotka jejich příjemcem.

Poskytovatelem je účetní jednotka, která poskytuje transfer příjemci.

Příjemcemje účetní jednotka, která přijímá transfer jako konečný příjemce s cílem uhradit závazek nebo uhradit pořízení aktiva.

Průtokový transfer je transfer, který je poskytován příjemci zprostředkovatelem.

Zprostředkovatelem je účetní jednotka, která není poskytovatelem a přijímá transfer za účelem jeho poskytnutí příjemci nebo jeho přijetí příjemcem od poskytovatele svým jménem a na svůj účet zajišťuje.

Účtování transferů

Účtování přináší změny v použití účtů. Nově se k transferům zařazují podrozvahové účty. Směrná účtová osnova přináší některé nové rozvahové a výsledkové účty, které zachycují transfery v okamžiku podání žádosti, přiznání transferu a jeho poskytnutí a při jeho vypořádání.

Postupy účtování se liší podle toho, zda jsou konkrétní transfery nezpochybnitelné, tj. je známa jejich výše a účel použití. Zpravidla se nepožaduje průběžné vyúčtování. Další skupinou jsou transfery, jejichž výše není předem přesně známa, proto také může být jejich čerpání zpochybnitelné. Poskytují se formou záloh a příjemci předkládají monitorovací zprávy poskytovatelům, kteří mohou vyloučit některé náklady jako „nezpůsobilé“, tj. jejich rozsah a obsah nelze uznat k účelu dotace.

 1. Poskytovatelé jsou orgány veřejné správy, které rozhodují o poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů:

  • státní rozpočet,

  • EU prostřednictvím státního rozpočtu,

  • rozpočty ÚSC,

  • státní fondy.

  Poskytovatelé zachytí na podrozvahových účtech podmíněné závazky vůči příjemcům a zprostředkovatelům k okamžiku přijetí žádosti o dotaci na účtech sk. 97x. Vlastní přiznání transferu je jejich nákladem v účtové skupině 57x a souvztažným zápisem 34x. Například obec přiznává dotaci své zřízené PO jako zápis MD 572 – Náklady na nároky na prostředky z rozpočtu ÚSC a na Dal je to závazek k rozpočtu ÚSC na účtu 349. Poukázání prostředků bude vyrovnání závazku MD 349 – D 231. Přiznáním nároku na dotaci se snižuje podmíněný závazek v účtové skupině 97x.

  Jestliže poskytovatelé poskytují transfery, u nichž bude požadováno průběžné vyúčtování podáváním monitorovacích zpráv, použijí při poskytnutí zálohy účet 373 – Poskytnuté zálohy na dotace. K datu účetní závěrky budou účtovat o předběžném nákladu na účtech sk. 57 souvztažně na účet 389 – Dohadné účty pasivní. Po splnění účelu transferu a jeho vyúčtování pak vyrovnají účet 389 do závazků na účtu 347, 349 a k těmto účtům zúčtují poskytnuté zálohy MD 347, 349 a D 373. Závazek vyrovnají doplatkem transferu.

 2. Zprostředkovatelé účtují o pohledávce vůči rozpočtu poskytovatele a současně o závazku vůči příjemci. Nezapojují se účty nákladů ve sk. 57x a výnosů ve sk. 67. Příjem finančních prostředků vyrovnává pohledávku a poukázání prostředků příjemci vyrovnává závazek.
 3. Příjemci transferů používají podrozvahové účty jako vyjádření podmíněné pohledávky k rozpočtovým prostředkům. U nezpochybnitelných nároků účtují pohledávku vůči poskytovateli a výnos z nároků na prostředky určitého rozpočtu:

  • Nezpochybnitelný nárok na prostředky ústředních rozpočtů MD 346 – D 671

  • na prostředky územních rozpočtů MD 348 – D 672

Příjemce transferu, jehož výše může být zpochybněna a příjemce tak nedostane celou přislíbenou částku transferu najednou, ale obdrží nejprve zálohu na dotaci a teprve po vyřešení projektu a splnění úkolu obdrží doplatek. Pro přijaté zálohy použije účet 374 – Přijaté zálohy na dotace, který se vypořádá s nezpochybnitelnou pohledávkou na účtu 346, 348 vyúčtovanou do výnosů na účty 67x. Jestliže ke dni účetní závěrky má příjemce jen předpoklad, kolik transferu by mohl obdržet, použije pro předpis výnosů dohadný účet aktivní (388), který vyrovná při potvrzení nezpochybnitelného nároku.

Rozdělení transferů podle účelu

Transfery rozdělujeme podle účelu:

 1. na pořízení dlouhodobého majetku – transfer se sleduje na účtu 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku,

 2. na neinvestiční potřeby – provozní náklady – u příjemce ve skupině 67x.

Uchazeči o transfery podávají žádost o dotaci podle šablon k jednotlivým programům a projektům. Šablony obsahují informace o podmínkách čerpání dotací a rovněž vymezují, které nákladové druhy se mohou z poskytnutých prostředků uhradit.

Transfery ze zahraničí

Transfery ze zahraničí jsou především dotace z programů EU, které přijímá ČR a zachycuje je v Národním fondu, jehož funkce a postavení je upraveno v § 37 zákona č. 218/2000 Sb. Do Národního fondu svěřuje Evropské společenství České republice peněžní prostředky k realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtů Evropské unie. Poskytnutí těchto transferů je zařazeno mezi transfery státního rozpočtu označené účelovými znaky. Pokud EU poskytuje peněžní prostředky přímo agenturám, které zajišťují programy PHARE, pak tyto dotace jsou také dotace ze zahraničí, ale pro příjemce – PO jsou to ostatní výnosy z činnosti na účtu 649, jak je uvedeno v tabulce A.10 Přílohy k účetní závěrce. Rozpočtová pravidla stanoví požadavek, aby příjemci dotací převedli k 31. 12. nespotřebované prostředky do svého rezervního fondu – u PO na účet 414 – Rezervní fond z ostatních titulů. V dalším roce se tyto prostředky použijí ke stejnému účelu.

Příklady na účtování transferů u příjemce (PO)
Příklad 1 – Nezpochybnitelný nárok bez záloh

Příklad
PO obdržela od ÚSC účelovou dotaci na výuku AJ v roce 2010 Kč 200 000. Prostředky byly poukázány v plné výši.

Skutečné náklady: nákup učebnic Kč 56 000, výukový SW Kč 4 000, platy lektorů Kč 100 000, odvody z mezd a FKSP Kč 36 000, ostatní služby Kč 4 000.

Č.  Text  tis. Kč  MD  D 
1.  Předpis nároku na dotaci  200  348  672 
2.  Příjem finančních prostředků  200  241  348 
3.1  Použití dotace: - platy  100  521  331 
3.2  Odvody z mezd  34  524  336 
3.3  Příděl FKSP  527  412 
3.4  Učebnice  56  501  321 
3.5  SW a ostatní služby  518  321 

PO použila prostředky do konce účetního období v souladu s podmínkami transferu.

Příklad 2 – Neinvestiční transfer může být