Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu

8.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.1
Příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu

Ing. Olga Hanzlová

Rozpočtová pravidla pro tyto příspěvkové organizace jsou formulována podrobněji než pravidla pro příspěvkové organizace územních samosprávných celků.

Hospodaření PO

Hospodaření příspěvkové organizace se řídí rozpočtem nákladů a výnosů, který je po zahrnutí příspěvku ze státního rozpočtu vyrovnaný. Rozpočet se sestavuje na hlavní činnost. Kdyby rozpočet vykazoval přebytek výnosů nad náklady, stanoví zřizovatel odvod z provozu. Kdyby se rozpočet sestavil s převahou nákladů i po zahrnutí příspěvku ze státního rozpočtu a rozpočet by se vyrovnal použitím rezervního fondu, potom je třeba toto použití fondu na "výdaje nezajištěné v rozpočtu zřizovatele" zahrnout již do rozpočtu. Jestliže by skutečnost na konci roku byla příznivější, tj. předpokládaná ztráta by byla nižší, potom se nepoužitý rezervní fond vrátí zpět. Jestliže by se skutečnost v průběhu roku vyvíjela nepříznivě vzhledem k vyrovnanému rozpočtu, potom musí PO učinit opatření, aby se zajistilo vyrovnání zhoršeného výsledku. Při významné změně podmínek, za nichž byl stanoven příspěvek ze státního rozpočtu, může zřizovatel buď zkrátit příspěvek, nebo stanoví dodatečně odvod z provozu. Při opačné relaci může zvýšit příspěvek. Jestliže nebude v rozpočtu zřizovatele pro toto řešení krytí, může PO obdržet přechodnou návratnou finanční výpomoc, kterou vyrovná z výsledku hospodaření následujících let. Kdyby se tak nestalo, zruší zřizovatel příspěvkovou organizaci do konce následujícího roku po roce, kdy měl být zhoršený výsledek uhrazen. Činnost PO zajistí organizační složka státu.

Hospodaření se státním majetkem

Příspěvková organizace hospodaří se státním majetkem. Rozlišuje se však příjem z hospodaření s nemovitým majetkem a příjmy z hospodaření s movitými věcmi. Příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky se vždy odvádějí do státního rozpočtu. Neplatí, že je může PO použít na financování oprav a udržování tohoto majetku. Povinnost odvodu se nevztahuje na nemovitý majetek, který PO získala darem nebo dědictvím. I kdyby tento majetek prodala, příjem z prodeje jí zůstane k dispozici a bude zdrojem fondu reprodukce majetku. Příjmy z prodeje dlouhodobého movitého majetku se stávají zdrojem fondu reprodukce majetku.

Peněžní fondy

Příspěvková organizace tvoří peněžní fondy:

  • Rezervní fond, který se tvoří ze zlepšeného hospodářského výsledku podle § 56 odst. 2 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech státního rozpočtu. Dále to jsou přijaté finanční dary a nespotřebované prostředky poskytnuté ze zahraničí. K rozlišení těchto zdrojů rezervního fondu se ve směrné účtové osnově pro vybrané účetní jednotky uvádí rezervní fond na dvou syntetických účtech, a to na účtu 413 – Rezervní fond ze zlepšeného výsledku