Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příloha č. 1 - Spisový a skartační plán

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.7.1
Příloha č. 1 - Spisový a skartační plán

 

Příloha č. 1

 

Spisový a skartační plán

 

Spisový plán je zpracován na základě soupisů dokumentů příbuzné povahy. Je doplněn spisovými znaky (v levém sloupci), skartačními znaky a skartačními lhůtami z obecně platných skartačních předpisů v pravém sloupci.

 

Spis. znak

Druh dokumentu

Skartační znak/lhůta

A.

Organizace a řízení

 

A.1.

Právní základ školy

 

A.1.1.

Zřizovací listina, dodatky a změny, doklady k vzniku a zrušení školy

A 10

A.1.2.

Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku, výpisy a změny

A 10

A.1.3.

Koncepce rozvoje školy

10

A.1.4.

Organizační řád (statut), školní a provozní řád, další řády upravující činnost školy, směrnice včetně změn a dodatků

A 10

A.1.5.

Výroční zprávy a zprávy o činnosti školy

(výsledky celkových průzkumů a analýz, přehledy a souhrnná hodnocení práce školy za období roční a delší, souhrnné výkazy o stavu a bezpečnosti, hygieny a nemocnosti žáků, celoroční statistická hlášení, povinné výkazy pro nadřízené orgány, dílčí hlášení významného obsahu, pasporty)

A 10

A.1.6.

Ostatní dílčí plány, zprávy, výkazy a hlášení na dobu kratší než roční

S 5

A.2.

Řízení školy

 

A.2.1.

Opatření, příkazy a oběžníky:

 

A.2.1.1.

- ředitele školy

A 10

A.2.1.2.

- nadřízených

S 5

A.2.1.3.

- ostatní

S 5

A.2.2.

Jmenování, odvolávání, delegování pravomocí:

 

A.2.2.1.

- ředitele a zástupce ředitele

A 10

A.2.2.2.

- ostatních pracovníků

S 5

A.2.2.3.

- podpisové oprávnění ředitele

A10

A.2.3.

Konference, pedagogické rady, poradní sbory, odborné komise:

 

A.2.3.1.

- ustavení a složení

A 10

A.2.3.2.

- jednací protokoly a zápisy s porad

A 10

A.2.3.3.

- zápisy z jednání odborných komisí

V 10

A.2.3.4.

- plány práce

S 5

A.2.3.5.

- plány roční

A

A.2.3.6.

- ostatní dokumenty

S 5

A.2.4.

Korespondence:

 

A.2.4.1.

- ředitele

V 5

A.2.4.2.

- s rodiči

V 5

A.2.4.3.

- běžná

S 5

A.2.5.

Záležitosti učitelů a zaměstnanců školy, péče o žáky a zaměstnance školy:

 

A.2.5.1.

- systemizace, popisy prací a funkcí

A 10

A.2.5.2.

- osobní spisy ředitelů a významných zaměstnanců školy

A 45

A.2.5.3.

- osobní spisy ostatních zaměstnanců školy

S 45

A.2.5.4.

- pracovní smlouvy a jejich dodatky

S 5

A.2.5.5.

- nemocenské a sociální zabezpečení

S 10

A.2.5.6.

- zdravotní pojištění

S 10

A.2.5.7.

- zahraniční cesty

V 5

A.2.5.8.

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci

S 5

A.2.5.9.

- vzdělávání učitelů

V 5

A.2.5.10.

- kolektivní smlouvy

A 10

A.2.5.11.

- knihy úrazů

A 10

A.2.5.12.

- záznamy o úraze (těžký, smrtelný)

A 10

A.2.5.13.

- záznamy o úraze (ostatní)

S 10

A.2.6.

Kontroly, Česká školní inspekce (ČŠI):

 

A.2.6.1.

- protokoly a záznamy o kontrolách

A 10

A.2.6.2.

- opatření provedená na základě šetření kontroly

V 10

A.2.6.3.

- hospitace

S 5

A.2.6.4.

- ostatní dokumenty

S 5

A.2.7.

Veřejná prezentace školy:

 

A.2.7.1.

- partnerské styky s jinými školami

V 5

A.2.7.2.

- návštěvy

V 5

A.2.7.3.

- spolupráce s orgány veřejné správy

V 5

A.2.7.4.

- propagace práce školy, prezentace v médiích (čestná uznání, diplomy)

A 10

A.2.7.5.

- dokumentace akcí pořádaných školou (fotografická, filmová, zvuková, plakáty aj.)

A 10

A.2.8 .

Školní kronika včetně příloh (po posledním zápisu)

A 10

A.2.9.

Spisová služba

 

A.2.9.1.

Spisový a skartační řád a plán:

A 10

A.2.9.2.

- evidence spisů uložených ve spisovně školy

A 10

A.2.9.3.

- dokumenty ke skartačnímu řízení (návrhy, protokoly aj.)

V 10

A.2.9.4.

- podací deník (+ rejstříky, jsou-li vedeny) (po posledním zápisu)

A 10

A.2.9.5.

- kniha stížností

S 10

A.2.9.6.

- otisky razítek

A 10

B.

Pedagogická a výchovná činnost

 

B.1.

Pedagogické a studijní materiály:

 

B.1.1.

- matrika žáků

A 45

B.1.2.

- osobní spisy žáků

S 20

B.1.3.

- třídní výkazy a školní katalogy, katalogové listy

A 45

B.1.4.

- třídní knihy

S 10

B.1.5.

- studijní průkazy

S 3

B.1.6.

- rozvrhy učitelů, tříd a učeben

S 1

B.1.7.

- učební plány a učební osnovy

S 5

B.1.8.

- seznamy žáků a tříd

A 10

B.1.9.

- záznamy o práci v nepovinných předmětech, zájmových útvarech

S 1

B.1.10.

- zápisy z třídních schůzek

S 1

B.1.11.

- vysvědčení (nevyzvednutá, duplikáty)

S 5

B.1.12.

- akce pořádané školou pro žáky (soutěže, exkurze)

V 5

B.1.13.

- pedagogicko-psychologické testy

V 10

B.1.14.

- zápis, nábor žáků

S 5

B.1.15.

- školní docházka

S 5

B.1.16.

- dozory, suplování, uvolňování učitelů

S 1

B.1.17.

- závažné přestupky žáků (drogy, alkohol)

A 10

B.1.18.

- individuální plány práce pro žáky se specifickými vadami učení

V 10

B.1.19.

- logopedie, dyslektická náprava - praktická cvičení na školách

S 3

B.1.20.

- školy v přírodě, lyžařské a výcvikové zájezdy

S 5

B.1.21.

- omluvné listy

S 1

B.2.

Odborný výcvik:

 

B.2.1.

- dokumentace praxe žáků

S 5

B.2.2.

- řád odborného výcviku

A 5

B.2.3.

- deník evidence odborného výcviku

V 10

B.2.4.

- přehled žáků přidělených do odborného výcviku

V 10

B.2.5.

- práce a hodnocení žáků v odborném výcviku

V 10

B.3.

Zkoušky

 

B.3.1.

Maturitní zkouška:

 

B.3.1.1.

- přihláška k maturitní zkoušce

S 5

B.3.1.2.

- maturitní témata

S 5

B.3.1.4.

- písemná maturitní zkouška

V 5

B.3.1.5.

- praktická maturitní zkouška

V 5

B.3.1.6.

- protokol o maturitní zkoušce (ústní, praktické, písemné)

A 45

B.3.1.7.

- organizační zabezpečení

S 5

B.3.2.

Závěrečná (učňovská) zkouška

 

B.3.2.1.

- písemná závěrečná (učňovská) zkouška

V 5